Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5440
Title Обявление 08-00-21 от 2020
Text

Обявление за допуснат проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, м. „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през общински имот - местен път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл.

Обявлението е публикувано в ДВ бр. 6/21.01.2020 г., стр. 121 

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 037 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2020-01-23 08:37:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 08-00-21 от 2020.pdf