Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5416
Title Съобщение
Text

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РЕШЕНИЕ № РР – 3652/12.09.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 01610210/24.07.2009г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната следа и водите

·                Титуляр на разрешителното – „СБР-НК” ЕАД,

·                Седалище и адрес на управление – гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 54, община Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 130344823,

·                Цел на ползването – „Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация”,

·                Водно тяло/Воден обект – Находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Парилки”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „I-во Нефрологично отделение” на територията на УПИ III- Балнеосанаториум на ЦСПС от кв.91а по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

 

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     

 

---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

   

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-11-12 10:41:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
СБР-НК ЕАД.pdf