Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5414
Title Съобщение
Text

 Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Берже Тракия” ЕООД за „Дестилерия за етерично маслени култури” в ПИ 299011- УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на село Старосел, местност „Кошовица”, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.11.2019 г. до 26.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-11-12 09:19:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
Берже Тракия ЕООД.pdf