Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5413
Title Съобщение
Text

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект на името на „ДАМВАЛ-ГРУП” ООД.

1.      Цел на заявеното използване на водите: Аквакултури и свързаните с тях дейности

2.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Не се предвижда изграждане на съоръжения за аквакултури

3.      Място на използване на водите, местността, административно-териториална единица, код по единния класификатор: Изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник в землище на село Любен, община Съединение, ЕКАТТЕ 44481, имот № 00006 и село Паничери, община Хисаря, ЕКАТТЕ 55378, имот № 040390

4.      Проектни параметри на използването: Предвижда се използването на изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник с цел поликултурно зарибяване с шаран, толстолоб, европейски сом и бял амур и очакван лимит на производството до 40 тона/годишно.

Съгласно разпоредбите на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, заинтересованите лица могат да  възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложение и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите” град София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

 

--------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-11-12 09:15:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
Съобщение Дамвал-Груп.pdf