Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5407
Title Обявление 08-00-266 от 2019 г.
Text

Допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - За училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, частна общинска собственост, в УПИ за жилищно застрояване като:

- заличава улица с о.т. 68-69 и образува нова улица с о.т. 68-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 между кв. 26 и кв. 29;

- в кв. 26 заличава УПИ IV- За църква и образува УПИ IV- 357, жилищно строителство като северната му граница се измества по имотната граница на ПИ 54 , УПИ V-Озеленяване, УПИ VI-360, жилищно строителство като границата с УПИ I-183 се измества по имотната граница между ПИ 183 и ПИ 360, а уличната регулация се измества по имотните граници на ПИ 54, ПИ 186 и ПИ 360;

- в кв. 29 заличава УПИ - За училище и УПИ – За детска градина и образува УПИ I-361, за жилищно застрояване, УПИ II-Озеленяване, УПИ III-362, за жилищно застрояване  и УПИ IV-363, за жилищно застрояване, с градоустройствени показатели: зона Жм, нискоетажно свободно застрояване, височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 037 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-10-23 09:51:00
Category Announcements General HISARYA
Обавление 08-00-266 от 2019 г..pdf