Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5404
Title Съобщение
Text

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ДОНАТЕКС И КО” ЕООД за „Водопровод за непитейни нужди за захранване с минерална вода на ПИ 77270.139.5 по КВС на град Хисаря, от сондаж и оборудване на помпена станция към каптиран естествен извор в „Банчето-Миромир” в ПИ 003730 и 184008 по КВС на град Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.10.2019 г. до 05.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението е качено във файл с формат PDF. 

Url www.hisar.bg
Name Община Хисаря
Phone 0337/6 21 80
Email ecohisar@abv.bg
Created on 2019-10-22 14:49:00
Category MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA
Водопровод питейни нужди.pdf