Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5400
Title Обявление 08-00-249 от 2019 г.
Text За одобрен ПУП – парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в УПИ 299009 и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки“, намиращо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност Кошовица, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив. Документът е наличен като прикачен файл.
Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 037 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-10-02 09:20:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 249 от 2019 г..pdf