Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5385
Title Заповед № РД-05-372 от 2019 г.
Text

Разрешава се проучване и проектиране на комплексен проект за инвестицонна иницатива (КПИИ): - Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-484, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като се заличава УПИ ХХ-484 и образува УПИ ХХ-560, обществено обслужване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 037 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-08-01 15:04:00
Category orders by Obshtina Hisarya