Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5353
Title Обявление 08-00-124 от 2019 г.
Text

Община Хисаря уведомява заинтересованите, че с Решение № 31, взето с протокол № 11 от 14.03.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061.

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 0337 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-05-16 16:12:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 08-00-124 от 2019 г..pdf