Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5337
Title Обявление 08-00-66 от 19.03.2019
Text

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 22, взето с протокол № 9 от 28.02.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване” в УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности, местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорилнска
Phone 0337 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-03-20 09:09:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 08-00-66-2019.pdf