Bg_flag

:: HOME :: View Post

Id: 5312
Title Обявление 08-00-9 от 16.01.2019
Text

 Община Хисаря уведомява заинтересуваните, че с Решение № 677, взето с Протокол № 71/18.12.2018 г. на ОбС Хисаря е одобрен ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря през следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, Община Хисаря.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Name инж. Д. Кьорлинска
Phone 0337 62585
Email kyorlinska@hisar.bg
Created on 2019-01-17 09:59:00
Category Announcements General HISARYA
Обявление 9.pdf