Bg_flag

:: HOME :: Browse

ОБЯВА

18 March 2019 14:40 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

          

           ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, ще проведе на 04.04.2019г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

Описание  на обекта, предмет

                   на търга

Площ

кв.м

 

Начална тръжна

цена без ДДС в лева/месец

         дейност

1.

Баня „Русалка“ ( Кюпчез)

гр. Хисаря

459

        370.00

          баня

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00часа на деня предхождащ търга.Огледсеизвършва след представен документ за закупена тръжна документациядо14.00 часанаденяпредхождащтърга по предварителна заявка. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Заявлениязаучастиесеподават в Информационнияцентърдо17.00 часанаденяпредхождащтърга.

В случай, четъргътнесепроведе, вторитъргще се проведе на 11.04.2019г.насъщотомясто и час.

 

View


Съобщение

18 March 2019 9:42 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение  от Атанас Иванов Камбурски, с адрес град Хисаря, ул. "Пеньо Пенев" № 20 за "Кравеферма за отглеждане на Крави за мляко в ПИ 001170 в землище на град Хисаря 77270, община Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

View


Съобщение

18 March 2019 8:55 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната дреда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от "Сиенит Инвест" АД, с адрес град Пловдив, ул. "инж. Асен Йорданов" № 7 за "Промяна на предназначението на ПИ 065410, в местност "Сивия геран - 03" по плана на землище град Хисаря, област Пловдив, във Ваканционно селище и СПА". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

View


Обявление 08-00-40 от 2019 г.

13 February 2019 9:28 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорилнска,

Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-195/16.04.2017 г., с Решение № 16, взето с Протокол № 6/07.02.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-С-480-(2)/04.02.2019 г. на Красимир Богданов Краев, е допуснат проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-497, МНС, кв. 32  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като се заличава УПИ ХV-497, МНС и се образува нов УПИ УПИ ХV-1797, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 1797, съгласно зачерквания, линии, надписи и щрихи в зелен, с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели за зона Жм.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Обявление 08-00-36 от 2019 г.

13 February 2019 9:26 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, във връзка със Заповед № РД-05-195/16.04.2017 г., Решение № 13, взето с Протокол № 5/31.01.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 91-00-300/21.12.2018 г. от  Бона Тодорова Войняговска, Васил Неделев Войняговски като собственик и пълномощник на Мария Неделева Кузманова с пълномощно с рег. № 1166/23.03.2018 г., и Минка Маринова Иванова, със Заповед № РД-05-57/07.02.2019 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-440 и VI-439, кв. 46 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, с неприложена регулация, като се заличават УПИ V-440 и VI-439 и се образуват нови УПИ V-440 за жилищно застрояване и УПИ VI-439 за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 439, премахва се част от улица, предвидена по регулация с о.т. 98-99-100, която не е реализирана, до имотната граница на ПИ 439

View


Обявление 08-00-26 от 2019 г.

13 February 2019 9:24 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорилнска,

Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че във връзка със Заповед № РД-05-324/12.06.2018 г., Решение № 11, взето с Протокол № 4/24.01.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 91-00-185 от 25.09.2018 г. от Велин Димитров Бетуховски и Ваня Бетуховска, със Заповед № РД-05-37 от 30.01.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-380, кв. 6 по КРП на с. Паничери – за изменение на дворищната регулационна граници на УПИ IV-380 с УПИ I-381 по имотните граници на ПИ 380 с ПИ 381 като заличава вътрешните дворищно регулационни граници между УПИ IV-380 и УПИ I-381, и образува нов УПИ IV-380 за жилищно строителство.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Заповед № РД-05-57 от 2019 г.

13 February 2019 9:20 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорилнска,

Със Заповед № РД-05-57/07.02.2019 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-440 и VI-439, кв. 46 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, с неприложена регулация, като се заличават УПИ V-440 и VI-439 и се образуват нови УПИ V-440 за жилищно застрояване и УПИ VI-439 за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 439, премахва се част от улица, предвидена по регулация с о.т. 98-99-100, която не е реализирана, до имотната граница на ПИ 439, съгласно зачерквания, линии, надписи и щрихи в зелен и кафяв цвят, определя нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е приложен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-37 от 2019 г.

13 February 2019 9:18 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Със Заповед № РД-05-37 от 30.01.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-380, кв. 6 по КРП на с. Паничери – за изменение на дворищната регулационна граници на УПИ IV-380 с УПИ I-381 по имотните граници на ПИ 380 с ПИ 381 като заличава вътрешните дворищно регулационни граници между УПИ IV-380 и УПИ I-381, и образува нов УПИ IV-380 за жилищно строителство по имотни граници съгласно зелени линии, надписи, зачерквания и щрихи за регулацията, със запазване на уличната регулация, със свободно нискоетажно застрояване, зона Жм, етажност до 3 ет., Н до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт 1.2.

Документът е приложен като прикачен файл.

View


Обявление 08-00-42 от 2019 г.

13 February 2019 8:43 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание Решение № 683, взето с Протокол № 71/18.12.2018 г. и Решение № 448, взето с Протокол № 52/23.01.2018 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610112/23.07.2018 г., влязло в сила, е изработен, и с Решение № 9, взето с протокол № 3 от 17.01.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект: План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря”, преминаващо през ПИ 5237 (УПИ II-Балнеосанаториум на МНО, кв. 92), по улици „Елин Паунов”, „Антон Иванов” и бул. „Христо Ботев”, осови точки 203-204-205-206-212-213-214-244-243 по регулационния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Съобщение

12 February 2019 14:12 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), относно проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител "ДИ ЕЙ ЖИ" ЕООД състояло се на 31.01.2019г.

View


Съобщение

12 February 2019 14:04 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170653/03.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Рехабилитация и ремонт на мост на път 2364/Път III-606, Беловица, Любен – Мало Крушево),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA500R120„река Калаващица до язовир Пясъчник”, Воден обект – Дере в землището на с. Крушево,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 46 752.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.                                                                      

View


ЗАПОВЕД № РД-05-51/07.02.2019г.

11 February 2019 15:01 , orders by Obshtina Hisarya , Отдел "ИКСМДТ",


 
Заповед за прекратяване на категоризация на туристически обект от вид заведение за хранене и развлечение
 
Заповедта може да видите в прикачения файл. 
 

View


ЗАПОВЕД № РД-05-61/08.02.2019г.

11 February 2019 9:16 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
На 28.02.2019г. от 13:30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с. Ново Железаре, община Хисаря.
 
 
 
Заповедта за провеждане на търга може да видите в прикачения файл. 

View


Съобщение

7 February 2019 9:54 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ЕАД за „ Водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 1 от находище на минерални води „Красново” № 37 по приложение № 2 към, чл. 14, т. 2 от ЗВ, стопанисвано от Община Хисаря”, водовземането от минерални води е за допълнително водоснабдяване на съществуващ обект – бивш Балнеосанаториум на трудещи се селяни, разположен в УПИ-I, кв.2 по плана на Красновски бани, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 07.02.2019 г. до 19.02.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Списъци пасища мери и ливади 2019

6 February 2019 11:04 , City-estate, concessions, auctions , Община Хисаря,

Списъци с размерите и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.
---------------------------------------------------------
 
Линк към обявата  --> 

View


Годишна програма на община Хисаря

5 February 2019 15:14 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.
 
 Документът може да видите в прикаченият файл

View


Съобщение

4 February 2019 14:37 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите), чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ № 047112, в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

·                Обект – „Лозя в землището на с. Старо Железаре”,

·                Цел на заявеното водовземане – Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури,

·                Водно тяло /поземлен воден обект/, в което се предвижда вoдовземане – BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”,

·                Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането – Един тръбен кладенец (ТК),

·                Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията – Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ – 68967,

·                Параметри на разрешеното водовземане – Q ср.ден = 0,53л/сек., Q макс. = 1,2л/сек., Sмакс.доп. = 4,02м.

·                Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за резрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

----------------------------------------------------------

Съобщението за публично обявяване е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

4 February 2019 14:20 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170654/04.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Реконструкция на мост на път PDV 2362/Път III-64, Хисаря – Дуванлий),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA400R085 – „река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”, Воден обект – река Каварджиклийка,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 81 030.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.   

-----------------------------------------------------------

Съобщението и Разрешително № 32170654/04.12.2018г. са прикачени във файл с формат PDF. 

                                                                  

View


Заповед № РД-05-29 от 2019 г.

4 February 2019 9:06 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен ПУП – ПР и изработване на ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ., XIV-Държ., XV-Държ., XVI-Държ., XVII-Държ., XVIII-Държ. в кв. 5а по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образуване един нов УПИ І - жилищно застрояване, кв. 5а.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Заповед № РД-05-24 от 2019 г.

4 February 2019 9:02 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорилнска,

Одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ V-Държ., VI-Държ.,      VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 5 по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образува един нов УПИ І - жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


First Previous 4 5 6 7 8 Next Last
545 results