Bg_flag

:: HOME :: Browse

ЗАПОВЕД № РД-05-61/08.02.2019г.

11 February 2019 9:16 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
На 28.02.2019г. от 13:30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с. Ново Железаре, община Хисаря.
 
 
 
Заповедта за провеждане на търга може да видите в прикачения файл. 

View


Съобщение

7 February 2019 9:54 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ЕАД за „ Водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 1 от находище на минерални води „Красново” № 37 по приложение № 2 към, чл. 14, т. 2 от ЗВ, стопанисвано от Община Хисаря”, водовземането от минерални води е за допълнително водоснабдяване на съществуващ обект – бивш Балнеосанаториум на трудещи се селяни, разположен в УПИ-I, кв.2 по плана на Красновски бани, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 07.02.2019 г. до 19.02.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Списъци пасища мери и ливади 2019

6 February 2019 11:04 , City-estate, concessions, auctions , Община Хисаря,

Списъци с размерите и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.
---------------------------------------------------------
 
Линк към обявата  --> 

View


Годишна програма на община Хисаря

5 February 2019 15:14 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.
 
 Документът може да видите в прикаченият файл

View


Съобщение

4 February 2019 14:37 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите), чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ № 047112, в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

·                Обект – „Лозя в землището на с. Старо Железаре”,

·                Цел на заявеното водовземане – Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури,

·                Водно тяло /поземлен воден обект/, в което се предвижда вoдовземане – BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”,

·                Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането – Един тръбен кладенец (ТК),

·                Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията – Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ – 68967,

·                Параметри на разрешеното водовземане – Q ср.ден = 0,53л/сек., Q макс. = 1,2л/сек., Sмакс.доп. = 4,02м.

·                Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за резрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

----------------------------------------------------------

Съобщението за публично обявяване е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

4 February 2019 14:20 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170654/04.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Реконструкция на мост на път PDV 2362/Път III-64, Хисаря – Дуванлий),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA400R085 – „река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”, Воден обект – река Каварджиклийка,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 81 030.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.   

-----------------------------------------------------------

Съобщението и Разрешително № 32170654/04.12.2018г. са прикачени във файл с формат PDF. 

                                                                  

View


Заповед № РД-05-29 от 2019 г.

4 February 2019 9:06 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен ПУП – ПР и изработване на ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ., XIV-Държ., XV-Държ., XVI-Държ., XVII-Държ., XVIII-Държ. в кв. 5а по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образуване един нов УПИ І - жилищно застрояване, кв. 5а.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Заповед № РД-05-24 от 2019 г.

4 February 2019 9:02 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорилнска,

Одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ V-Държ., VI-Държ.,      VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 5 по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образува един нов УПИ І - жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Заповед РД-05-713 от 2018 г.

4 February 2019 8:59 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ.., V-Държ., VI-Държ., VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 6  по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образува един нов УПИ І - жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Съобщение

30 January 2019 9:50 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, че "РОВЕН ГРУП" ЕООД, адрес: бул. "Джеймс Баучер" № 60-64, гр. София, общ. Столична, обл. София-град е представил информация по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) по инвестиционно намерение с Вх. № 26-00-100/23.01.2019г. - "Извършване на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци" в УПИ III-060002, месност "Алван дере" по КВС землище с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, която е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Обявление 08-00-10 от 16.01.2019

17 January 2019 10:05 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря уведомява заитересуваните, че е изработен ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново.

Обявлението е налично като прикачен файл.

View


Обявление 08-00-9 от 16.01.2019

17 January 2019 9:59 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

 Община Хисаря уведомява заинтересуваните, че с Решение № 677, взето с Протокол № 71/18.12.2018 г. на ОбС Хисаря е одобрен ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря през следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, Община Хисаря.

Обявлението е налично като прикачен файл.

View


Съобщение

8 January 2019 8:33 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря, на основание чл. 17, ал. 1 т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, уведомява населението, че ще се проведе обществено обсъждане на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Хисаря, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и преложенията към него. 

Датата за обществено обсъждане се променя като следствие от срока за извършване на законово регламентирани и необходими съгласувателни процедури да ЕО и ЕУПО. 

Срещата за обществено обсъждане на горепосочения Предварителен проект  и Доклад ще се проведе в Заседателната зала в  Общинска администрация град Хисаря, Община Хисаря на 29.01.2019г. от 13:30 часа. 

Определеното място за обществен достъп до документацията и за изразяване на становище е в стая № 24 в сградата на Общинска администрация град Хисаря с  адрес : бул. „Генерал Гурко” № 14, лице за контакт инж. Димитрина Кьорлинска - Началник отдел „Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”.

 

 

View


Заповед №РД-05-702/27.12.2018г.

28 December 2018 15:54 , City-estate, concessions, auctions , отдел ИКСМДТ,

 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 

View


Съобщение

14 December 2018 15:53 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Ива Видолова Гайтанска, с адрес: град Хисаря, ул. Розова долина №2 за   ИП: „ ПУП-ПРЗ относно ПИ с идентификатор 141073 с ЕКАТТЕ 77270 па КВС на местност „Пловдивски път- 03”, землището на град Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, за който е отреден УПИ III-141073 за ваканционно селище посредством Заповед РД-05-537/12.10.2017г. и Решение № 1/05.01.2018г. на комисия по чл. 17 на ЗОЗЗ за обособяване на нов УПИ III-141073 за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности”

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.12.2018 г. до 28.12.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

--------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 December 2018 15:09 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

О Б Я В А

Общинска администрация град Хисаря, на основание чл. 17, ал. 1 т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява населението, че е постъпил Доклад за ОВОС на ИП: „За спорт и атракции – голф игрище, обслужващи постройки и паркинг, и три УПИ за жилищно застрояване“ в: ПИ № 188027, 188028, 188006, 182081, 300018, 189087, 189025, 001467, 001472, 001473, 000230, 189089, 189006, 189010, 189011, 189012, 189020, 189021, 189022 и 189023 с обща площ 908,166 дка по плана на земеразделяне на гр. Хисаря и допълнителни поземлени имоти ПИ № 182058, 182059, 182060, 182061, 182062, 182063, 182064, 182065, 182066, 182067, 182068, 182069, 182071, 182072, 182073, 182074, 182075, 182076, 182077, 182078, 182088, 000170, 003987, 190001, 190002, 190003, 190004, 190005, 190006, 190007, 190008, 190009, 190010, 190011,  190093, 190094, 190095, 190096, 189001, 189002, 189003, 189004, 189005, 189007, 189008, 189009, 189013, 189016, 189017, 189018, 189019, 189045, 006015, 189044 с обща площ 298,723 дка по плана на земеразделяне на гр. Хисаря от името на „Ди Ей Джи” ЕООД.

Срещата за обществено обсъждане на горепосочения доклад ще се проведе в залата на НЧ „Искра -1938г.” кв. Миромир, град Хисаря, Община Хисаря на 31.01.2019г. от 10:00 часа.

Определеното място за обществен достъп до документацията и за изразяване на становище е в стая № 25 в сградата на Общинска администрация град Хисаря с  адрес : бул. „Генерал Гурко” № 14, лице за контакт инж. Деница Милева – Гл. специалист „ЕООС”.

  За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложинеля:

инж. Димитър Георгиев, тел. 032/655355, e-mail: office@hisargolfspa.com

 

 

View


ЗАПОВЕД РД-05-690/14.12.2018г.

14 December 2018 11:53 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 
 
 
 
 
 

View


Съобщение

14 December 2018 9:06 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Разрешително № 7 от 10.12.2018г. за водовземане от минерална вода на името на "ОБЩИНА ХИСАРЯ", гр Хисаря, общ. Хисаря.

Настоящето Разрешително подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му. 

-----------------------------------------------------------------

Съобщението и Разрешителното са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 December 2018 8:23 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание чл. 62(а) от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 26-00-944/21.08.2018 г., уведомява населението, за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с № 2/10.12.2018г., на фирма „Гип - 57” ЕООД, с. Белащица, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 3, ЕИК 201780683.

Ø  Цел на ползването: Аквакултури и свързаните с тях дейности;

Ø  Воден обект: с. Красново, язовир „Мънгови ливади”, площ от 37,021 дка;

Ø  Административно Териториално Единица, ЕКАТТЕ: 39579;

Ø  Място за ползване: Язовир „Мънгови ливади”;

Ø  Технически параметри на водния обект: Язовир „Мънгови ливади” е със залята площ от 37,021 дка, в землището на с. Красново, Община Хисаря, Област  Пловдив, в имот № 000347 по КВС на землище с. Красново, Община Хисаря.

Ø  Срок на действие на разрешителното:

Начален: 10.12.2018г.

Краен:    28.05.2028г. 

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни.

View


Съобщение

14 December 2018 8:21 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание чл. 62(а) от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 26-00-945/21.08.2018 г., уведомява населението, за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с № 1/10.12.2018г., на фирма „Европродукт-2010” ЕООД, с. Белащица, област Пловдив, ул. „Христо Ботев” № 3, ЕИК 201226028.

Ø  Цел на ползването: Аквакултури и свързаните с тях дейности;

Ø  Воден обект: с. Красново, язовир „Горски път”, площ от 17,429 дка;

Ø  Административно Териториално Единица, ЕКАТТЕ: 39579;

Ø  Място за ползване: Язовир „Горски път”;

Ø  Технически параметри на водния обект: Язовир „Горски път” е със залята площ от 17,429 дка, в землището на с. Красново, Община Хисаря, Област  Пловдив, в имот № 000348 по КВС на землище с. Красново, Община Хисаря.

Ø  Срок на действие на разрешителното:

Начален: 10.12.2018г.

Краен:    28.05.2028г. 

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни.

View


First Previous 3 4 5 6 7 Next Last
513 results