Bg_flag

:: HOME :: Browse

Решение № 809 от 2019 на ОбС Хисаря

30 August 2019 9:20 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за № 088026,  „Стопански двор” в м. „Кв. Веригово”, по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря,Област Пловдив като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва), с ново нискоетажно свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 808 от 2019 на ОбС Хисаря

30 August 2019 9:17 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 000384, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Ново Железаре, ЕКАТТЕ 52088, Община Хисаря, Област Пловдив като се образува УПИ 000384, за земеделски нужди, кравеферма, инфраструктура, обслужващи звена, административно-битова сграда, със запазване на съществуващите сгради в ПИ 000384.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-479 от 2019 г.

30 August 2019 9:08 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ    V-432, УПИ VI-3051, обществено обслужване, хотел и жилищно строителство и УПИ VII- обществено обслужване, хотел и жилищно строителство в кв. 62 по плана на гр. Хисаря, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува един урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 431,432,3051,обществено обслужване, хотел и жилищно строителство.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-478 от 2019 г.

30 August 2019 9:06 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-7 и УПИ IV-7,8 (ПИ 7), кв. 1 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на УПИ III-7, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 7.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Обява-публичен явен търг за за продажба

29 August 2019 0:19 , City-estate, concessions, auctions , община хисаря,

ОБЩИНА ХИСАРЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ УЛ.ГЕН.ГУРКО 14  ПУБЛИЧЕН ЯВЕН ТЪРГ

----------------------------------------------------------

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРИКАЧЕНИЯТ ФАЙЛ КЪМ ОБЯВАТА

View


Съобщение

19 August 2019 9:30 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Васил Илиев, с адрес град Панагюрище, ул. „Марин Шишков” № 9А за „Производство на млечни продукти” в имот № 075005,  местност „Излата”, землище с. Мало Крушево, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.08.2019 г. до 28.08.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

15 August 2019 11:34 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Възстановяване на фонтан в парк "Момина баня" в гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателeн кът на открито”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.08.2019 г. до 28.08.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Обявление 08-00-200 от 2019 г.

1 August 2019 15:33 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с РЕШЕНИЕ № 791 от 18 юни 2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 795 от 2019 на ОбС Хисаря

1 August 2019 15:11 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност, и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 794 от 2019 на ОбС Хисаря

1 August 2019 15:08 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за жилищно застрояване и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

Решението е налично като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-372 от 2019 г.

1 August 2019 15:04 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на комплексен проект за инвестицонна иницатива (КПИИ): - Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-484, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като се заличава УПИ ХХ-484 и образува УПИ ХХ-560, обществено обслужване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-365 от 2019 г.

1 August 2019 15:01 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и част от ПИ 1851, отредена за зеленина, кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като заличава УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и образува два нови УПИ ХVIII-1851, за жилищно застрояване и УПИ ХIХ-1851, за жилищно застрояване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Заповед РД 05-383 /23.07.2019

31 July 2019 14:54 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,

Заповед РД 05-383 /23.07.2019
 
---------------------------------------------
Заповедта се намира в прикаченият файл 

View


Съобщение

9 July 2019 11:02 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Решение № РР – 3569/24.06.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 01610218/24.07.2009г., за водовземане от минерални води, издадено от Министъра на околната среда и водите:

·                Титуляр на разрешителното – „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 57, район студентски, гр. София, общ. Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 831493848

·                Цел на ползването – „За всички други цели”,

·                Водно тяло/Воден обект – находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Чаир баня”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „Здравно-възстановителна база на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД.

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     
     
-------------------------------------------------------------
Съобщениeто е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

8 July 2019 9:34 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадево Разрешително № 8 от 03.07.2019г. за водовземане от минерлана вода  на името на "ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ЕАД, град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 36.

 Настоящето Разрешително подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

-----------------------------------------------------------------

Разрешителното е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Заповед № РД-05-348 от 2019 г.

5 July 2019 17:23 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 107, попадащ в кв. 2, с отреждане за „Балнеосанаториум” по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив.

Заповедта е еналична като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-347 от 2019 г.

5 July 2019 17:20 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като:

- Заличава УПИ V-707 и образува един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня;

- Измененя уличната регулация към улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-тупик по имотните граници между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър;

- Заличава УПИ XV-585 и VII-586 и образува УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразуваната улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Съобщение

5 July 2019 16:26 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на  провинция „Тракия” на балнеолечението в римската империя“.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 05.07.2019 г. до 19.07.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 

-------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Решение № 791 на ОбС Хисаря

28 June 2019 18:11 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061, по линии в зелено за трасето и пунктири в черно и фон в сиво за сервитута, на приложения проект.

Рашанието е налично като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-312 от 2019 г.

28 June 2019 18:00 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1403, кв. 46 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив като заличава УПИ ХV-1403 и образува УПИ ХV-1403, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
537 results