Bg_flag

:: HOME :: Browse

Заповед № РД-05-294 от 2019 г.

28 June 2019 17:45 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено поучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ 016001-I-за туристическа база, м. „Белото камене”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 016001-I-за туристическа база и образува три нови урегулирани поземлени имота: УПИ 016023-I-за жилищно застрояване, УПИ 016022-III-за жилищно застрояване и УПИ 016021-IV-за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване за трите новообразувани урегулирани поземлени имота с  градоустройствени показатели за зона Жм – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, Кинт. до 1,2 и озеленяване мин. 40 %.  Заоведта е налична като прикачен файл.

View


Заповед № РД-05-311 от 2019 г.

28 June 2019 17:08 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III-141073, за ваканционно селище, м. „Пловдивски път – 03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на  УПИ III-141073, за ваканционно селище и образуване на нов УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, градоустройствените показатели за зона Ок, със свободно нискоетажно застрояване, Н до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, озеленяване мин. 50 %, Кинт 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-235 от 2019 г.

28 June 2019 17:02 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен на КПИИ за обект „Реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда за КЪЩА ЗА ГОСТИ” в УПИ ХV-534, 4041, за жилищно застрояване, кв. 87, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-333 и УПИ ХVI-334, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, като заличава ХV-333 и УПИ ХVI-334 и образува един нов УПИ ХV-534, 4041, за жилищно застрояване  по имотни граници на ПИ 534 и ПИ 4041, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, зона Жс, етажност до 4 етажа, Н до 12 м, Кинт. до 2.0, плътност до 70 %, озеленяване мин. 30 %, средноетажно застрояване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-232 от 2019 г.

28 June 2019 15:57 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-251, кв. 35 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, за изменение на дворищните регулационни граници на УПИ V-251 по имотните граници на ПИ 251, като заличава УПИ V-251 и образува УПИ V-251, жилищно строителство, като вътрешните дворищно-регулационни граници съвпадат с имотните граници на ПИ 251, със запазване на уличната регулация, с отреждане за жилищно застрояване с градоустройствени параметри за зона Жм, етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 60 %, Кинт. до 1.2 и озелняване мин. 40 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед

28 June 2019 15:54 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е КПИИ за обект „Склад за съхранение на пчеларски инвентар и продукция” в ПИ № 000531, землище с. Черничево, ЕКТТЕ 81030, Община Хисаря, Област Пловдив - Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 000531, землище с. Черничево, ЕКТТЕ 81030, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 000531 – за производствени и складови дейности, с градоустройствени показатели: свободно застрояване, зона Пп, височина до 10 м, Кинт. до 2.5, плътност на застрояване до 80 %, озеленяване мин. 20 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-181 от 2019 г.

28 June 2019 15:49 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-497, МНС, кв. 32  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като се заличава УПИ ХV-497, МНС и се образува нов УПИ УПИ ХV-1797, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 1797, с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели за зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

View


Обявление 08-00-171 от 2019 г.

28 June 2019 14:34 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с РЕШЕНИЕ № 772 от 21 май 2019 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет – гр. Хисаря, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 20 kV за обект „Дестилерия за етеричномаслени култури и обществено обслужване“ в УПИ 299009 за производствена и складова дейност (дестилерия за етеричномаслени култури) и общественообслужващи дейности, местност Кошовица, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, община Хисаря, област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Обявление 08-00-170 от 2019 г.

28 June 2019 14:21 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че е изработен и допуснат ПУП-Парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени култури и обществено обслужване в УПИ 299009, и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", находящо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Съобщение

28 June 2019 13:49 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от Васил Илиев, с адрес град Панагюрище, ул. „Марин Шишков” № 9А за „Производство на пчелни продукти” в имот № 075005, землище с. Мало Крушево, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

18 June 2019 8:43 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Хисаря”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 17.06.2019 г. до 01.07.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

 

View


Заповед № РД-05-229 от 2019 г.

10 June 2019 17:11 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-49 и УПИ ХVIII-49, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на нови УПИ ХIХ-3108 и УПИ ХVIII-3108.

View


ТЪРГ на 27.06.2019 година от 13.30 часа

10 June 2019 11:49 , City-estate, concessions, auctions , николай сакутов,

 

ОБЩИНА ХИСАРЯ

ще проведе  на 27.06.2019 година от 13.30 часа

в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за комплексно отдаване под наем на 5 броя имоти с нтп - ниви в масив 58, местност „Еленкини ниви”,  землище с. Беловица с обща площ 28.354 дка. за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2019г., както следва:

--------------------------------------------

Имот № 058 006 , площ  2.992 дка.

нтп – из. нива, IХ кат.,

Имот № 058 012, площ   4.811 дка.

нтп – нива, IХ кат.,

Имот № 058 023 , площ 13.041 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 037, площ   4.719 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 059 , площ   2.791 дка,

 нтп – нива, V кат

 Повече информация  можете да видите във файла приложен към обявата

View


Заповед № РД-05-237 от 2019 г.

16 May 2019 16:17 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ V-707, и образуване на един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707 и нова улица тупик кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, заличаване на УПИ XV-585 и VII-586 и образуване на УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразувана улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър, с градоустройствени показатели за зона Жм.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

View


Обявление 08-00-124 от 2019 г.

16 May 2019 16:12 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря уведомява заинтересованите, че с Решение № 31, взето с протокол № 11 от 14.03.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Съобщение

10 May 2019 17:24 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА , относно ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Становището може да бъде обжалвано чрез РИОСВ Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в 14 –дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата на съобщаване 10.05.2019г.

Общинска администрация град Хисаря

-----------------------------------------------------------------

Съобщението и становище за екологична оценка са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

3 May 2019 16:33 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, за инвестиционно предложение за "Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Обявление 08-00-109 от 2019 г.

30 April 2019 17:13 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

На основание член 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, във връзка със № РД-05-654/27.11.2018 г. на Кмета на Община Хисаря, с Решение № 55, взето с Протокол № 16/18.04.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 94-00-И-136/11.04.2019 от Ива Видолова Гайтанска, е допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III-141073, за ваканционно селище, м. „Пловдивски път – 03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на  УПИ III-141073, за ваканционно селище и образуване на нов УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности.

Обявлението е налично като прикачен файл.

View


Обявление 08-00-108 от 2019 г.

30 April 2019 17:11 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 738, взето с Протокол № 78 от 19.03.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря е одобрен проект за ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново, като през територия извън урбанизараната територия на с. Красново, преминава през следните имоти по КВС на землище с. Красново: 000416 – път III-6061, 000448 – ДПФ, 157064 –ОПС, 157102 – ОПС, 157045, 157046, 157047, 157048, 157049, 157050, 157065 – частна собственост с нотариално заверени декларации от собствениците, а в урбанизираната територия преминава по улица с о.т. 102-98-97-96-95-94-93 по регулационния план на с. Красново, и ул. с о.т. 37-26-25-24 по регулационния план на Красновски бани - налично като прикачен файл.

View


Обявление 08-00-107 от 2019 г.

30 April 2019 17:08 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 743, взето с Протокол № 78 от 19.03.2019 г. от Общински съвет гр. Хисаря е одобрен проект: План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря”, преминаващо през ПИ 5237 (УПИ II-Балнеосанаториум на МНО, кв. 92), по улици „Илин Паунов”, „Антон Иванов” и бул. „Христо Ботев”, осови точки 203-204-205-206-212-213-214-244-243 по регулационения план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Обявлението е налично като прикачен файл. 

View


Уведомление 32-00-55 от 2019 г.

30 April 2019 17:04 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Съобщение № 08-00-116 от 30.04.2019 г. Във връзка с чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ХИСАРЯ, с адрес град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 за „Проектиране  на реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня – гр. Хисаря, Община Хисаря”, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Информацията е налична като прикачен файл.

View


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
513 results