Bg_flag

:: HOME :: Browse

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ПВ-68-ПР/2010год.

3 November 2010 18:27 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

Общиан Хисаря , на основание чл.8 ал.4 от Нредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействията върху околната среда (ДВ бр.25/2003го. посл.изм. и доп.ДВ бр.29/2010год.)съобщава ,че издадено Решение ПВ-68-ПР/2010год. на РИОСВ - Пловдив да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Отводняване на повърхностните води на жилищна зона в югоизточната част на квартал Момина баня , гр.Хисаря" с възложител Община Хисаря

 

View


Заповед 0644 от 30.09.2010год

11 October 2010 3:57 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

На основание чл.37в ал.4 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи,споразумение от 13.08.2010г.подписано между Димитър Пенчев Ташев и Кооперация "агракомерс-98" и доклад от членовете на комисия,назначена със заповед 0175а/11.05.2010г.

View


Съобщение от Министерството на околната среда и водите

27 July 2010 7:19 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Съобщението е закачено на снимков материал

View


Министерство на колната среда и водите

23 July 2010 8:13 , Announcements General HISARYA , Богунска,

Публично обявяване на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода

View


Съобщение

23 July 2010 8:05 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Публично съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост

View


СЪОБЩЕНИЕ

12 July 2010 15:08 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

На основание чл.11 ал.6 от Закона за общинския бюджет уведомяваме всички граждани на община Хисаря ,че на 26.07.2010 год. заседателната зала в сграда на общината ще се проведе публично обсъждане на предложение за промяна  Бюджет 2010

Каним всички жители на общината за активно участие в обсъждането на промяната на бюджета за 2010 год.

 

Виж прикачения файл !

View


Уведомление МДТ

21 June 2010 13:17 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

Важно !!!

Уведомяваме всички фирми ,които притежават нежилищни имоти на територията на община Хисаря ,че на 30.06.2010 год. е крайният срок за предеклариране на имоти по член 14 от ЗМДТ.

Внимание

Срока за предеклариране ,няма да бъде удължен и на закъснелите ще бъдат налагани санкции !     

 

View


ЗАПОВЕД За Осигуряване на безопастност при пожар

14 June 2010 16:38 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

Във връзка с Наредба за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар ,обнародване в Д.В 091204,бр.96 нареждам да се спре приема за одобряване на проекна документация без да е окомплектована с проект по част пожарна безопастнов съгласно наредбата

View


Решение № ПВ-37 ПР/2010 на РИОСВ

1 June 2010 10:27 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

        СЪОБЩЕНИЕ

08-00-148/01.06.2010 г.

 

Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова Евтимова, гр.Хисаря, ул.”Л.Димитрова” №11 за изграждане на обект  «Хоспис» на площ 1,968 дка в поземлен имот № 073077 в землището на гр.Хисаря, местност «Новия геран». 

Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив.

View


Решение № ПВ-37 ПР/2010 на РИОСВ

1 June 2010 10:26 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

СЪОБЩЕНИЕ

08-00-148/01.06.2010 г.

             Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова Евтимова, гр.Хисаря, ул.”Л.Димитрова” №11 за изграждане на обект  «Хоспис» на площ 1,968 дка в поземлен имот № 073077 в землището на гр.Хисаря, местност «Новия геран». 

Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив.

View


ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-128

21 May 2010 17:24 , Announcements General HISARYA , Община Хисаря,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЛЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ В ЗАКАЧЕНИЯТ ФАЙЛ ЗА ОБЯВАТА

 

View


РЕШЕНИЕ №09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.

5 February 2010 15:03 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисар,

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

 РЕШЕНИЕ

за продължаване срока на действие на разрешение за дейности по отпадъците

№09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.

На основание чл.44 ал.3 от Закона за управление на отпадъците

ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ

на Разрешение № 09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г. на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР", БУЛСТАТ: 000431770, ул."Г.Милев" №2, гр.Хисаря, община Хисаря, област Пловдив за срок до 10.03.2005 г.

Настоящото решение е неразделна част от разрешение №09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г., издадено от РИОСВ-Пловдив на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР".

Решението на Директора на РИОСВ гр.Пловдив може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Закона за административното производство в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

инж.Валя Атанасова

Директор на РИОСВ-Пловдив

View


Съобщение за публично обявяване

18 November 2009 7:56 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

View


Решение № ПВ -117 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:51 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

СЪОБЩЕНИЕ 08-00174/13.07.2009 г.                 Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ-117-ПР/2009 год. относно инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система – капково напояване” на площ 38,209 ха с местоположение с.Старо Железаре, местност „Парламите” ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря с възложител „Жечева” ЕООД с.Лозен, община Любимец.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 117 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

View


Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:48 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

View


Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:46 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

View


Решение № ПВ -114 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:42 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение ПВ 114 ПР на РИОСВ

View


Решение № ПВ -114 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:41 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение ПВ 114 ПР на РИОСВ

View


Решение № ПВ -113 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:38 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ 113 ПР на РОСВ

View


Решение № ПВ -113 ПР/2009 РИОСВ

13 July 2009 3:37 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ 113 ПР на РОСВ

View


First Previous 24 25 26 27 28 Next Last
545 results