Bg_flag

:: HOME :: Browse

Обява-публичен явен търг за за продажба

29 August 2019 0:19 , City-estate, concessions, auctions , община хисаря,

ОБЩИНА ХИСАРЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ НА 19.09.2019 ГОД. ОТ 13.30 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ УЛ.ГЕН.ГУРКО 14  ПУБЛИЧЕН ЯВЕН ТЪРГ

----------------------------------------------------------

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРИКАЧЕНИЯТ ФАЙЛ КЪМ ОБЯВАТА

View


ТЪРГ на 27.06.2019 година от 13.30 часа

10 June 2019 11:49 , City-estate, concessions, auctions , николай сакутов,

 

ОБЩИНА ХИСАРЯ

ще проведе  на 27.06.2019 година от 13.30 часа

в залата на Общинска администрация Хисаря,  ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за комплексно отдаване под наем на 5 броя имоти с нтп - ниви в масив 58, местност „Еленкини ниви”,  землище с. Беловица с обща площ 28.354 дка. за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2019г., както следва:

--------------------------------------------

Имот № 058 006 , площ  2.992 дка.

нтп – из. нива, IХ кат.,

Имот № 058 012, площ   4.811 дка.

нтп – нива, IХ кат.,

Имот № 058 023 , площ 13.041 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 037, площ   4.719 дка,

нтп – нива, V кат

Имот № 058 059 , площ   2.791 дка,

 нтп – нива, V кат

 Повече информация  можете да видите във файла приложен към обявата

View


ОБЯВА

18 March 2019 14:40 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

          

           ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, ще проведе на 04.04.2019г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

Описание  на обекта, предмет

                   на търга

Площ

кв.м

 

Начална тръжна

цена без ДДС в лева/месец

         дейност

1.

Баня „Русалка“ ( Кюпчез)

гр. Хисаря

459

        370.00

          баня

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00часа на деня предхождащ търга.Огледсеизвършва след представен документ за закупена тръжна документациядо14.00 часанаденяпредхождащтърга по предварителна заявка. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря до 12.00 часа на деня предхождащ търга. Заявлениязаучастиесеподават в Информационнияцентърдо17.00 часанаденяпредхождащтърга.

В случай, четъргътнесепроведе, вторитъргще се проведе на 11.04.2019г.насъщотомясто и час.

 

View


ЗАПОВЕД № РД-05-61/08.02.2019г.

11 February 2019 9:16 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
На 28.02.2019г. от 13:30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с. Ново Железаре, община Хисаря.
 
 
 
Заповедта за провеждане на търга може да видите в прикачения файл. 

View


Списъци пасища мери и ливади 2019

6 February 2019 11:04 , City-estate, concessions, auctions , Община Хисаря,

Списъци с размерите и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.
---------------------------------------------------------
 
Линк към обявата  --> 

View


Годишна програма на община Хисаря

5 February 2019 15:14 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.
 
 Документът може да видите в прикаченият файл

View


Заповед №РД-05-702/27.12.2018г.

28 December 2018 15:54 , City-estate, concessions, auctions , отдел ИКСМДТ,

 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 

View


ЗАПОВЕД РД-05-690/14.12.2018г.

14 December 2018 11:53 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 
 
 
 
 
 

View


ОБЯВА

7 December 2018 8:40 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 27.12.2018г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”ГенералГурко” № 14 публичен явен търг за продажба на:

 

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

Начален час

1.

УПИ VIII-357, кв.7 поКРП

На село Красново

800.00 кв.м.

5 040.00 лева с ДДС

13.00 ч

2.

УПИ XIII-д, кв.20

по КРП на село Беловица

750.00 кв.м.

4 920.00 лева с ДДС

13.20 ч

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обекта до 12.00 часа на деня предхождащ търга.Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търга. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търга.

В случай, че търга не се проведе, втори търг ще се проведе на 03.01.2019 г. на същото място и час.

 

 

 

View


ЗАПОВЕД РД-05-671/06.12.2018г.

6 December 2018 13:51 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


 
Заповед за сключване на договори за наем за стопанската 2018/2019г. за общински имоти с НТП- полски пътища включени в маасиви за ползване по споразумение/разпределение.

View


ОБЯВА

15 October 2018 10:17 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",


           Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯще проведе на 01.11.2018 г.в залата на Общинска администрация Хисаря бул.”Генерал Гурко” № 14

от 13.30 часапубличен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

местонахождение и вид на имота, предмет на търга

площ кв.м.

Начална  цена в

лева

месечно без ДДС

предназначение

1.

Село Красново –кафене на първи /партерен/ етаж вчиталище

82.00

 

172.00

 

Кафе - аперитив

 

от 14.00 часа публичен явен търг за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

1

ПИ № 1591, кв.70

по КРП гр. Хисаря, кв. Момина баня

827.00

33 080.00 без ДДС

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка .Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 08.11.2018г. на същото място и час.

 

View


Заповед № РД-05-378

7 August 2018 17:25 , City-estate, concessions, auctions , инж. Д. Кьорлинска,

ПУЗа одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-Кметство, поща и културен дом, и площадно пространство между улици с о.т. 84-85-86-87-88-89, квартали 24, 25, 36, 37, 38 и 39 по плана на с. Красново, за изменение на границите на УПИ IV-Кметство, поща и културен дом и образуване на УПИ Х–за площад, кв. 24 със смесена централна зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Решение № 590 на ОбС Хисаря

7 August 2018 16:27 , City-estate, concessions, auctions , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

View


Заповед №РД-05-446/23.07.2018г.

27 July 2018 14:26 , City-estate, concessions, auctions , отдел ИКСМДТ,

 


                                           ЗАПОВЕД

                               № РД – 05 - 446/23.07.2018г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, влязо в сила Решение 1043/11.05.2018г. постановено по административно дело 1948 по описа за 2017г. на ПАС  и утвърдени Протокол от 30.05.2017г. за работа на Комисия назначена със заповед РД – 05 – 280/30.05.2017г. и Протокол от 18.07.2018г. за  работа на Комисия назначена със заповед РД – 05 – 431/18.07.2018г. за ново оценяване и класиране на кандидатите, подали оферти за участие в публично оповестен конкурс с предмет:  отдаване под наем на недвижим имот ПИ 1161 кв.97 по КП на гр. Хисаря – плаж, представляващ дворно място от 6003 кв.м., ведно с построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м. (лекарски кабинет, стая спасители и охрана), два специализирани басейна – евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв.м. – склад, открит басейн с размери 10/35 метра, масивна едноетажна сграда 594 кв.м. – спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и тоалетна.   

 

 Цялата заповед може да видите в прикачения файл. 

 

 

     

View


Решение № 530 на ОбС Хисаря

4 July 2018 16:40 , City-estate, concessions, auctions , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе и сервитут на кабел 20KV за обект в ПИ 533041, местност “Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря, преминаващ през имоти №№ 000982 – полски път, 000984 – полски път, 000985 – напоителен канал, 001005 – полски път, и имот № 533041 – нива.

View


ОБЯВА

2 July 2018 11:15 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 527/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на 19.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 годинина:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

кв.м

 

Начална тръжна

цена без ДДС в лева/месец

         дейност

1.

Баня „Русалка“ ( Кюпчез)

гр. Хисаря

459

370.00

          баня

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.Право на участие в търговете имат всички лица регистрирани по ТЗ.

View


ОБЯВА

2 July 2018 11:09 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, визпълнение Решение № 541/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на  19.07.2018 г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

 

Описание на имота

Площ Дка.

Начална тръжна цена без ДДС

1.

Имот № 055 901,

местност  „ Градините - 03 “

землище гр. Хисаря

нтп – друг жилищен терен

1.606

9 640.00

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка.Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация.Заявления за участие се подават в Информационния център до17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.

 

View


ОБЯВА

12 June 2018 16:12 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на  28.06.2018 г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

Начален час

1.

УПИ VII-123. кв.13 по РП

 на с. Мало Крушево

510.00

2 040.00 лева с ДДС

13:00

2.

ПИ №467 кв.68 по КРП

 на с. Беловица

1230.00

5 227.50 лева без ДДС

 13.20

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.   на същото място и час.

 

 

View


ОБЯВА

12 June 2018 16:10 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 28.06.2018г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години  на:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

дка.

 

Начална тръжна

  цена в лева

годишно без ДДС

Предназна-

чение

Начален час

1.

Имот № 007 016,

землище с. Мало Крушево

местност „Двете реки

нтп –  изоставена нива

11.908

268.00

нива

13:30

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка . Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.  на същото място и час.

View


Разпределение на мери, пасища и ливади от ОПФ

2 May 2018 19:13 , City-estate, concessions, auctions , Отдел "ИКСМДТ",

Протокол от разпраделение на мери, пасища и ливади от ОПФ за 2018/2019г.

View


First Previous 1 2 3 Next Last
44 results