Bg_flag

:: HOME :: Browse

Заповед № РД-05-13 от 2020 г.

8 January 2020 13:54 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и част от ПИ 1851, отредена за зеленина, кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като заличава УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и УПИ-зеленина, образува нови УПИ ХVIII-1851, за жилищно застрояване и УПИ ХIХ-1851, за жилищно застрояване; за частта от ПИ 1851, отредена за зеленина, образува нов УПИ ХХ-1851, за жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 34 на ОбС Хисаря от 2019 г.

6 January 2020 16:59 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - За училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, частна общинска собственост, в УПИ за жилищно застрояване.

View


Заповед РД-05-781 от 2019 г.

6 January 2020 16:57 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-49 и УПИ ХVIII-49 (ПИ 3108), кв. 62 по плана на гр. Хисаря, за заличаване на двата урегулирани имота и за образуване на нови УПИ ХIХ-3108, за автомивка и УПИ ХVIII-3108, за жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-748 от 2019 г.

6 January 2020 16:55 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 088026, „Стопански двор” в м. „кв. Веригово” по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва).

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-714 от 2018 г.

6 January 2020 16:52 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 073040, местност „Стопански двор”, землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579, Община Хисаря, Област Пловдив, с промяна на предназначението за „Животновъден комплекс – кравеферма и обслужващи сгради”, като се образува УПИ 073040-животновъден комплекс (кравеферма и обслужващи сгради).

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-843 /27.12.2019

2 January 2020 17:09 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,


 
Заповед РД-05-843 /27.12.2019
 
 Определям  комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено ЗАЯВЛЕНИЕ с вх номер 94-00-B-414 /03.12.2019  като за резултатите от проверката да се състави протокол 
 
--------------------------------------------------
 
Повече информация и цялата заповед ще намерите в прикаченият файл 
 

View


Заповед РД-05-753/21.11.2019

25 November 2019 23:44 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,

Заповед РД-05-753/21.11.2019
 
 

View


Заповед № РД-05-693 от 2019 г.

25 October 2019 10:34 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 125043 за промяна на предназначението за жилищно стрителство и общ. обслужващи дейности, м. „Поленака”, землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на един урегулиран поземлен имот (УПИ) 125043 жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, с отреждане за зона „Жм”, височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-692 от 2019 г.

25 October 2019 10:33 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 101008, местност „Баненска кория-02”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението за жилищно застрояване, като се образува УПИ 101008-жилищно застрояване, определя нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-691 от 2019 г.

25 October 2019 10:31 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4, в кв. 1  по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ II-4., в кв. 1 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХII-9 и УПИ ХIII-9, кв. 1 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, с градоустройствени показатели за зона Жм: нискоетажно свободно застрояване, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-690 от 2019 г.

25 October 2019 10:28 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ X-245, УПИ IX-244 и УПИ VIII-244, кв. 10 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува УПИ  VIII-244, 245, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-689 от 2019 г.

25 October 2019 10:25 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешавам проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1628, отреден за градина, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува два нови урегулирани имота -УПИ I-1628, жилищно застрояване и УПИ II-1628, жилищно застрояване  в кв. 68, със запазване на уличната регулация, с ново нискоетажно застрояване, с градоустройствени параметри за зона Жм - етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-549 от 2019 г.

23 October 2019 9:44 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори”, кв. 3 по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, публична общинска собственост, като заличава УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” и образува нови УПИ I-Парк и минерални бани, УПИ III-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1 и УПИ IV-СОЗ I-ва зона КЕИ „Топлите извори”, с градоустройствени показатели за зона Оз, със свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 822 от 2019 на ОбС Хисаря

2 October 2019 9:11 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е  ПУП-Парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени култури и обществено обслужване в УПИ 299009, и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", находящо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, засягаща следните имоти: част от ПИ 001112 с площ 1138 м2 – полски път, публична общинска собственост; част от 106004 с площ 210 м2 – горски разсадник, частна държавна собственост; част от ПИ 299006 с площ 64 м2; част от ПИ 299008 с площ 46 м2, ПИ 299012 с площ 131 м 2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 809 от 2019 на ОбС Хисаря

30 August 2019 9:20 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за № 088026,  „Стопански двор” в м. „Кв. Веригово”, по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря,Област Пловдив като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва), с ново нискоетажно свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 808 от 2019 на ОбС Хисаря

30 August 2019 9:17 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 000384, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Ново Железаре, ЕКАТТЕ 52088, Община Хисаря, Област Пловдив като се образува УПИ 000384, за земеделски нужди, кравеферма, инфраструктура, обслужващи звена, административно-битова сграда, със запазване на съществуващите сгради в ПИ 000384.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-479 от 2019 г.

30 August 2019 9:08 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ    V-432, УПИ VI-3051, обществено обслужване, хотел и жилищно строителство и УПИ VII- обществено обслужване, хотел и жилищно строителство в кв. 62 по плана на гр. Хисаря, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува един урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 431,432,3051,обществено обслужване, хотел и жилищно строителство.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-478 от 2019 г.

30 August 2019 9:06 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-7 и УПИ IV-7,8 (ПИ 7), кв. 1 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на УПИ III-7, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 7.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 795 от 2019 на ОбС Хисаря

1 August 2019 15:11 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност, и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 794 от 2019 на ОбС Хисаря

1 August 2019 15:08 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за жилищно застрояване и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

Решението е налично като прикачен файл. 

View


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
156 results