Bg_flag

:: HOME :: Browse

Обявление 08-00-21 от 2020

23 January 2020 8:37 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Обявление за допуснат проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект в УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, м. „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през общински имот - местен път с № 001366 местност „Пловдивски път-03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл.

Обявлението е публикувано в ДВ бр. 6/21.01.2020 г., стр. 121 

View


Съобщение

21 January 2020 15:33 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

На основание: чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ във връзка със Заявление № УО-2092/09.12.2019г., община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив РЕШЕНИЕ № 09-ДО-1151-02/13.01.2020г. на ЕТ„ЕВСТАТИ –ЕВСТАТИ ДИМИТРОВ” ЕООД, ЕИК 836030188, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, град Стара Загора, ул. „Майор Таньо Кавалджиев” № 69, ет. 1, ап.14.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

17 January 2020 16:50 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за исловията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Велислав Видолов Пачев-Земеделски стопанин за "Създаване на трайни насаждения - винени лозя с подпорна конструкция и система за капково напояване на площ 52,649 дка" с местонахождение в ПИ 720001, ПИ 720014, ПИ 720015, ПИ 720003, ПИ 720006, ПИ 720008, ПИ 720009, ПИ 720010, ПИ 709007 местност "Гьоргевско дере", село Паничери, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

  Заинтересованите лица могат да изр азят становище по представената  информация в 14-дневен срок от 20.01.2020г. до 03.02.2020г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 ----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 January 2020 14:34 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за издадено от РИОСВ- Пловдив РЕШЕНИЕ № ПВ-1-ПР/2020г., относно  инвестиционно предложение от „АРКАДИЯ АГРО” ООД за „Изграждане на свинеферма” в ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053, ПИ 039054, местност „Стопански двор”, село Беловица, общ. Хисаря.

 

Решението може да бъде обжалвано  чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд-Пловдив в 14- дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

--------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат           PDF. 

View


Заповед № РД-05-13 от 2020 г.

8 January 2020 13:54 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и част от ПИ 1851, отредена за зеленина, кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като заличава УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и УПИ-зеленина, образува нови УПИ ХVIII-1851, за жилищно застрояване и УПИ ХIХ-1851, за жилищно застрояване; за частта от ПИ 1851, отредена за зеленина, образува нов УПИ ХХ-1851, за жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Решение № 34 на ОбС Хисаря от 2019 г.

6 January 2020 16:59 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - За училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, частна общинска собственост, в УПИ за жилищно застрояване.

View


Заповед РД-05-781 от 2019 г.

6 January 2020 16:57 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-49 и УПИ ХVIII-49 (ПИ 3108), кв. 62 по плана на гр. Хисаря, за заличаване на двата урегулирани имота и за образуване на нови УПИ ХIХ-3108, за автомивка и УПИ ХVIII-3108, за жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-748 от 2019 г.

6 January 2020 16:55 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 088026, „Стопански двор” в м. „кв. Веригово” по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва).

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-714 от 2018 г.

6 January 2020 16:52 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 073040, местност „Стопански двор”, землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579, Община Хисаря, Област Пловдив, с промяна на предназначението за „Животновъден комплекс – кравеферма и обслужващи сгради”, като се образува УПИ 073040-животновъден комплекс (кравеферма и обслужващи сгради).

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед РД-05-843 /27.12.2019

2 January 2020 17:09 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,


 
Заповед РД-05-843 /27.12.2019
 
 Определям  комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация във връзка с подадено ЗАЯВЛЕНИЕ с вх номер 94-00-B-414 /03.12.2019  като за резултатите от проверката да се състави протокол 
 
--------------------------------------------------
 
Повече информация и цялата заповед ще намерите в прикаченият файл 
 

View


Съобщение

23 December 2019 11:32 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РЕШЕНИЕ № РР – 3718/17.12.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 01610219/24.07.2009г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите

·                Титуляр на разрешителното – „СБР-НК” ЕАД,

·                Седалище и адрес на управление – гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 54, община Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 130344823,

·                Цел на ползването – „Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация”,

·                Температура на минералната вода – 52,00С;

·                Водно тяло/Воден обект – Находище „Хисаря” -  № 93 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), от Сондаж № 4,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив;

·                Обект на водоснабдяването – „Детски санаториум” на територията на УПИ I-Балнеосанаториум за деца от кв. 25 по ПУП на гр. Хисаря, общ. Хисаря, област Пловдив.

 

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.   

 

-----------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

       

 

View


Съобщение

23 December 2019 11:28 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РЕШЕНИЕ № РР – 3719/17.12.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 01610217/24.07.2009г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната среда и водите

·                Титуляр на разрешителното – „СБР-НК” ЕАД,

·                Седалище и адрес на управление – гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 54, община Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 130344823,

·                Цел на ползването – „Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация”,

·                Температура на минералната вода – 50,00С;

·                Водно тяло/Воден обект – Находище „Хисаря” -  № 93 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), от Сондаж № 3,гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив;

·                Обект на водоснабдяването – „Балнеолечебница” на територията на имот IV 1111 от кв. 91 по кадастралния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

 

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив. 

 

-----------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

  

      

 

View


Съобщение

18 December 2019 15:49 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.219г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019г. на „ИСА 2000” ЕООД, ЕИК 831040520, седалище и адрес на управление: област София, община Столична, град София, район „Гео Милев”,  ул. „Николай Коперник” № 25, ет. 2.

 Изменения и/или допълнения на Решение № 09-ДО-1115-01/17.07.2019г. са описани в приложено Решение № 09-ДО-1115-02/11.12.2019г.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

----------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

6 December 2019 15:05 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че "Берже Тракия" ЕООД е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)-"Дестилерия за етерично маслени култури" в ПИ 299011 - УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на с. Старосел, местост "Кошовица", община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 06.12.2019г. до 20.12.2019г. включителнов Общинска администрация гр. Хисаря.

  ---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


ОТЧЕТИ ЕЕ 2018

3 December 2019 10:27 , ОТЧЕТИ - ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

 

 

Годишни отчети , съгласно закона за ЕЕ

за 2018 година 

 

View


ОТЧЕТИ ЕЕ 2017

3 December 2019 10:18 , ОТЧЕТИ - ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

 

 

 

Годишни отчети , съгласно закона за ЕЕ

за 2017 година 

 

View


Съобщение

3 December 2019 9:40 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издадено РЕШЕНИЕ № РР - 3705/26.11.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31520042/09.06.2008г., продължено с решение № РР - 1978/02.07.2014г., издадени от БДИБР. 
 
Титуляр на резрешителното - "МИЗ" ООД, ЕИК 115181290, със седалище и адрес на управление гр. Брезово, Стопански двор № 10, община Брезово, област Пловдив,
Обект - "Ферма за отглеждане на подрастващи патки",
Цел или цели на ползване на водата - "Водоснабдяване за други цели" (хигиенизиране на външни и вътрешни площадки) и водоснабдяване за животновъдство",
Подземно водно тяло - BG3G000000Q13 "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина", чрез един брой тръбен кладенец, разположен на територията на парцел № 16 от квартал № 721, м. "Бялата глина", по плана на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив,
Разпределение на годишния обем на различните цели на ползване на водата - "Денонощно: Водоснабдяване за други цели (хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 1 куб. м. ; 
 Годишно: Водоснабдяване за други цели (Хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 768
 куб. м.;
Водоснабдяване за животновъдство - 15000 куб. м.;"
Разрешен минимален годишен воден обем: Qмин. = 15768,0 куб. м./г.
 
Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от дъобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Пловдив. 
 
-------------------------------------------------------------
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 
 

View


Заповед РД-05-753/21.11.2019

25 November 2019 23:44 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,

Заповед РД-05-753/21.11.2019
 
 

View


Съобщение

21 November 2019 17:08 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „АРКАДИЯ АГРО” ООД за „Изграждане на свинеферма” в ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039063, ПИ 039054, местност „Стопански двор”, село Беловица, общ. Хисаря.. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.


Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 21.11.2019 г. до 05.12.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------------- 

Съобщението и информация по Приложетние № 2 От НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 November 2019 11:11 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Ремонт, оборудване и обзавеждане на "Дом на традициите" в село Старо Железаре, Община Хисаря".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включитлено в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

СЪобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
539 results