Bg_flag

:: HOME :: Browse

Съобщение

6 December 2019 15:05 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че "Берже Тракия" ЕООД е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)-"Дестилерия за етерично маслени култури" в ПИ 299011 - УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на с. Старосел, местост "Кошовица", община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 06.12.2019г. до 20.12.2019г. включителнов Общинска администрация гр. Хисаря.

  ---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


ОТЧЕТИ ЕЕ 2018

3 December 2019 10:27 , ОТЧЕТИ - ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

 

 

Годишни отчети , съгласно закона за ЕЕ

за 2018 година 

 

View


ОТЧЕТИ ЕЕ 2017

3 December 2019 10:18 , ОТЧЕТИ - ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

 

 

 

Годишни отчети , съгласно закона за ЕЕ

за 2017 година 

 

View


Съобщение

3 December 2019 9:40 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издадено РЕШЕНИЕ № РР - 3705/26.11.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31520042/09.06.2008г., продължено с решение № РР - 1978/02.07.2014г., издадени от БДИБР. 
 
Титуляр на резрешителното - "МИЗ" ООД, ЕИК 115181290, със седалище и адрес на управление гр. Брезово, Стопански двор № 10, община Брезово, област Пловдив,
Обект - "Ферма за отглеждане на подрастващи патки",
Цел или цели на ползване на водата - "Водоснабдяване за други цели" (хигиенизиране на външни и вътрешни площадки) и водоснабдяване за животновъдство",
Подземно водно тяло - BG3G000000Q13 "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина", чрез един брой тръбен кладенец, разположен на територията на парцел № 16 от квартал № 721, м. "Бялата глина", по плана на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив,
Разпределение на годишния обем на различните цели на ползване на водата - "Денонощно: Водоснабдяване за други цели (хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 1 куб. м. ; 
 Годишно: Водоснабдяване за други цели (Хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 768
 куб. м.;
Водоснабдяване за животновъдство - 15000 куб. м.;"
Разрешен минимален годишен воден обем: Qмин. = 15768,0 куб. м./г.
 
Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от дъобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Пловдив. 
 
-------------------------------------------------------------
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 
 

View


Заповед РД-05-753/21.11.2019

25 November 2019 23:44 , orders by Obshtina Hisarya , Община хисаря,

Заповед РД-05-753/21.11.2019
 
 

View


Съобщение

21 November 2019 17:08 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „АРКАДИЯ АГРО” ООД за „Изграждане на свинеферма” в ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039063, ПИ 039054, местност „Стопански двор”, село Беловица, общ. Хисаря.. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.


Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 21.11.2019 г. до 05.12.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------------- 

Съобщението и информация по Приложетние № 2 От НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 November 2019 11:11 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Ремонт, оборудване и обзавеждане на "Дом на традициите" в село Старо Железаре, Община Хисаря".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включитлено в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

СЪобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

14 November 2019 11:01 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня"  гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

13 November 2019 17:13 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.2019г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 г. на името на „ВИС СТРОЙ 1” ЕООД, ЕИК 203338393, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Шести Септември” № 152А, ет. 2, офис 210Б.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 ---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

View


Съобщение

12 November 2019 10:41 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РЕШЕНИЕ № РР – 3652/12.09.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 01610210/24.07.2009г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната следа и водите

·                Титуляр на разрешителното – „СБР-НК” ЕАД,

·                Седалище и адрес на управление – гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 54, община Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 130344823,

·                Цел на ползването – „Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация”,

·                Водно тяло/Воден обект – Находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Парилки”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „I-во Нефрологично отделение” на територията на УПИ III- Балнеосанаториум на ЦСПС от кв.91а по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

 

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     

 

---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

   

View


Съобщение

12 November 2019 10:37 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.219г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г. на „ГАП-07” ЕООД, ЕИК 160100839, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, село Войводиново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 Б.

 Изменения и/или допълнения на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г.  са описани в приложено Решение № 09-ДО-1122-01/29.10.2019г.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 ---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF.

View


Съобщение

12 November 2019 9:19 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

 Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Берже Тракия” ЕООД за „Дестилерия за етерично маслени култури” в ПИ 299011- УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на село Старосел, местност „Кошовица”, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.11.2019 г. до 26.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

View


Съобщение

12 November 2019 9:15 , MESSAGES OF GOVERNMENT HISARYA , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект на името на „ДАМВАЛ-ГРУП” ООД.

1.      Цел на заявеното използване на водите: Аквакултури и свързаните с тях дейности

2.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Не се предвижда изграждане на съоръжения за аквакултури

3.      Място на използване на водите, местността, административно-териториална единица, код по единния класификатор: Изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник в землище на село Любен, община Съединение, ЕКАТТЕ 44481, имот № 00006 и село Паничери, община Хисаря, ЕКАТТЕ 55378, имот № 040390

4.      Проектни параметри на използването: Предвижда се използването на изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник с цел поликултурно зарибяване с шаран, толстолоб, европейски сом и бял амур и очакван лимит на производството до 40 тона/годишно.

Съгласно разпоредбите на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, заинтересованите лица могат да  възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложение и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите” град София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

 

--------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

View


Заповед № РД-05-693 от 2019 г.

25 October 2019 10:34 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 125043 за промяна на предназначението за жилищно стрителство и общ. обслужващи дейности, м. „Поленака”, землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на един урегулиран поземлен имот (УПИ) 125043 жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, с отреждане за зона „Жм”, височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-692 от 2019 г.

25 October 2019 10:33 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 101008, местност „Баненска кория-02”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението за жилищно застрояване, като се образува УПИ 101008-жилищно застрояване, определя нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-691 от 2019 г.

25 October 2019 10:31 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4, в кв. 1  по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ II-4., в кв. 1 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХII-9 и УПИ ХIII-9, кв. 1 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, с градоустройствени показатели за зона Жм: нискоетажно свободно застрояване, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-690 от 2019 г.

25 October 2019 10:28 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ X-245, УПИ IX-244 и УПИ VIII-244, кв. 10 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува УПИ  VIII-244, 245, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Заповед № РД-05-689 от 2019 г.

25 October 2019 10:25 , orders by Obshtina Hisarya , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешавам проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1628, отреден за градина, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува два нови урегулирани имота -УПИ I-1628, жилищно застрояване и УПИ II-1628, жилищно застрояване  в кв. 68, със запазване на уличната регулация, с ново нискоетажно застрояване, с градоустройствени параметри за зона Жм - етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Обявление 08-00-266 от 2019 г.

23 October 2019 9:51 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Допуснат проект за изменение на ПУП – ПРЗ за преотреждането на УПИ - За училище и УПИ – За детска градина, кв. 29 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, частна общинска собственост, в УПИ за жилищно застрояване като:

- заличава улица с о.т. 68-69 и образува нова улица с о.т. 68-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152 между кв. 26 и кв. 29;

- в кв. 26 заличава УПИ IV- За църква и образува УПИ IV- 357, жилищно строителство като северната му граница се измества по имотната граница на ПИ 54 , УПИ V-Озеленяване, УПИ VI-360, жилищно строителство като границата с УПИ I-183 се измества по имотната граница между ПИ 183 и ПИ 360, а уличната регулация се измества по имотните граници на ПИ 54, ПИ 186 и ПИ 360;

- в кв. 29 заличава УПИ - За училище и УПИ – За детска градина и образува УПИ I-361, за жилищно застрояване, УПИ II-Озеленяване, УПИ III-362, за жилищно застрояване  и УПИ IV-363, за жилищно застрояване, с градоустройствени показатели: зона Жм, нискоетажно свободно застрояване, височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


Обявление 08-00-265 от 2019 г.

23 October 2019 9:47 , Announcements General HISARYA , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори”, кв. 3 по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, публична общинска собственост, като заличава УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” и образува нови УПИ I-Парк и минерални бани, УПИ III-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и УПИ IV-СОЗ I-ва зона КЕИ „Топлите извори”, с градоустройствени показатели за зона Оз.

Документът е наличен като прикачен файл. 

View


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
526 results