En_flag

:: НАЧАЛО :: Търси

DateDate

Решение № ПВ -116 ПР/2009 на РИОСВ

13 юли 2009 02:41 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

СЪОБЩЕНИЕ08-00-175/13.07.2009 г.                 Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ-116-ПР/2009 год. относно инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система – капково напояване” на площ 24,540 ха с местоположение с.Старо Железаре, местност „Парламите” ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря с възложител „Ташков” АД гр.Пловдив, ул.”Л.Каравелов” №7.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 116 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив. 

Преглед

Решение № ПВ -112 ПР/2009 на РИОСВ

13 юли 2009 03:12 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Общинска администрация гр.Хисаря, обл.Пловдивска

гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко  № 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,E-mail: obhisar@hisar.bg ,obstina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg   WEB: http://hisar.bg
СЪОБЩЕНИЕ 

08-00-173/10.07.2009 г.

  

            Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 112 -  ПР/2009 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на Апарт хотел с 25 апартамента” с местоположение имот № 216009 на площ 4,003 дка в землище с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив с възложител „Старосел инвест груп” ООД с.Старосел.

            Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 112 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

Преглед

Решение № ПВ -112 ПР/2009 на РИОСВ

13 юли 2009 03:19 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

 

СЪОБЩЕНИЕ 08-00-117/13.07.2009 г.                  Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 113 -  ПР/2009 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на Апарт хотел с 45 апартамента” с местоположение имот № 129099 на площ 3,939 дка в землище с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив с възложител „Старосел инвест груп” ООД с.Старосел.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 113 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

Преглед

Решение № ПВ -113 ПР/2009 на РИОСВ

13 юли 2009 03:31 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Общинска администрация гр.Хисаря, обл.Пловдивска

гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко  № 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,E-mail: obhisar@hisar.bg ,obstina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg   WEB: http://hisar.bg
СЪОБЩЕНИЕ 08-00-117/13.07.2009 г.                  Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 113 -  ПР/2009 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на Апарт хотел с 45 апартамента” с местоположение имот № 129099 на площ 3,939 дка в землище с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив с възложител „Старосел инвест груп” ООД с.Старосел.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 113 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

Преглед

Решение № ПВ -113 ПР/2009 на РИОСВ

13 юли 2009 03:32 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Общинска администрация гр.Хисаря, обл.Пловдивска

гр. Хисаря, ул. Генерал Гурко  № 14, тел.: 0337/62180, Факс : 0337/62030,E-mail: obhisar@hisar.bg ,obstina@hisar.bg ,d_polis@abv.bg   WEB: http://hisar.bg
СЪОБЩЕНИЕ 08-00-117/13.07.2009 г.                  Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 113 -  ПР/2009 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение „Изграждане на Апарт хотел с 45 апартамента” с местоположение имот № 129099 на площ 3,939 дка в землище с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив с възложител „Старосел инвест груп” ООД с.Старосел.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 113 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

Преглед

Решение № ПВ -113 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ 113 ПР на РОСВ

Преглед

Решение № ПВ -113 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:38 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ 113 ПР на РОСВ

Преглед

Решение № ПВ -114 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:41 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение ПВ 114 ПР на РИОСВ

Преглед

Решение № ПВ -114 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:42 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение ПВ 114 ПР на РИОСВ

Преглед

Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:46 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

Преглед

Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:48 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

Сканирано Решение № ПВ -116 ПР/2009 РИОСВ

Преглед

Решение № ПВ -117 ПР/2009 РИОСВ

13 юли 2009 03:51 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

СЪОБЩЕНИЕ 08-00174/13.07.2009 г.                 Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ-117-ПР/2009 год. относно инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система – капково напояване” на площ 38,209 ха с местоположение с.Старо Железаре, местност „Парламите” ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря с възложител „Жечева” ЕООД с.Лозен, община Любимец.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 117 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив.

Преглед

Съобщение за публично обявяване

18 ноември 2009 07:56 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

Преглед

РЕШЕНИЕ №09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.

05 февруари 2010 15:03 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисар,

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

 РЕШЕНИЕ

за продължаване срока на действие на разрешение за дейности по отпадъците

№09-ДО-331-01 от 18.01.2010 г.

На основание чл.44 ал.3 от Закона за управление на отпадъците

ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ

на Разрешение № 09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г. на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР", БУЛСТАТ: 000431770, ул."Г.Милев" №2, гр.Хисаря, община Хисаря, област Пловдив за срок до 10.03.2005 г.

Настоящото решение е неразделна част от разрешение №09-ДО-331-00 от 10.03.2005 г., издадено от РИОСВ-Пловдив на ТПК"БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ХИСАР".

Решението на Директора на РИОСВ гр.Пловдив може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Закона за административното производство в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

инж.Валя Атанасова

Директор на РИОСВ-Пловдив

Преглед

ОБЯВЛЕНИЕ № 08-00-128

21 май 2010 17:24 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЛЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ В ЗАКАЧЕНИЯТ ФАЙЛ ЗА ОБЯВАТА

 

Преглед

Решение № ПВ-37 ПР/2010 на РИОСВ

01 юни 2010 10:26 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

СЪОБЩЕНИЕ

08-00-148/01.06.2010 г.

             Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова Евтимова, гр.Хисаря, ул.”Л.Димитрова” №11 за изграждане на обект  «Хоспис» на площ 1,968 дка в поземлен имот № 073077 в землището на гр.Хисаря, местност «Новия геран». 

Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив.

Преглед

Решение № ПВ-37 ПР/2010 на РИОСВ

01 юни 2010 10:27 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , В.Богунска,

        СЪОБЩЕНИЕ

08-00-148/01.06.2010 г.

 

Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив за инвестиционно предложение на Пенка Стоянова Евтимова, гр.Хисаря, ул.”Л.Димитрова” №11 за изграждане на обект  «Хоспис» на площ 1,968 дка в поземлен имот № 073077 в землището на гр.Хисаря, местност «Новия геран». 

Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 37 ПР/2010 на РИОСВ - Пловдив.

Преглед

ЗАПОВЕД За Осигуряване на безопастност при пожар

14 юни 2010 16:38 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

Във връзка с Наредба за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар ,обнародване в Д.В 091204,бр.96 нареждам да се спре приема за одобряване на проекна документация без да е окомплектована с проект по част пожарна безопастнов съгласно наредбата

Преглед

Уведомление МДТ

21 юни 2010 13:17 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

Важно !!!

Уведомяваме всички фирми ,които притежават нежилищни имоти на територията на община Хисаря ,че на 30.06.2010 год. е крайният срок за предеклариране на имоти по член 14 от ЗМДТ.

Внимание

Срока за предеклариране ,няма да бъде удължен и на закъснелите ще бъдат налагани санкции !     

 

Преглед

СЪОБЩЕНИЕ

12 юли 2010 15:08 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОБЩИНА ХИСАРЯ,

На основание чл.11 ал.6 от Закона за общинския бюджет уведомяваме всички граждани на община Хисаря ,че на 26.07.2010 год. заседателната зала в сграда на общината ще се проведе публично обсъждане на предложение за промяна  Бюджет 2010

Каним всички жители на общината за активно участие в обсъждането на промяната на бюджета за 2010 год.

 

Виж прикачения файл !

Преглед

First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
539 results