En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 92
Наименование Решение № ПВ -116 ПР/2009 на РИОСВ
Текст СЪОБЩЕНИЕ08-00-175/13.07.2009 г.                 Общинска администрация гр.Хисаря. в съответствие с изискванията на чл.8, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, уведомява населението на общината за издадено Решение № ПВ-116-ПР/2009 год. относно инвестиционно предложение „Изграждане на хидромелиоративна система – капково напояване” на площ 24,540 ха с местоположение с.Старо Железаре, местност „Парламите” ЕКАТТЕ 68967, община Хисаря с възложител „Ташков” АД гр.Пловдив, ул.”Л.Каравелов” №7.                Неразделна част от обявлението е копие от Решение № ПВ – 116 ПР/2009 на РИОСВ – Пловдив. 
Име В.Богунска
Телефон 0337 62180
Емайл obhisar@hisar.bg
Създадено на 2009-07-13 02:41:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ