En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5422
Наименование Съобщение
Текст
Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издадено РЕШЕНИЕ № РР - 3705/26.11.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31520042/09.06.2008г., продължено с решение № РР - 1978/02.07.2014г., издадени от БДИБР. 
 
Титуляр на резрешителното - "МИЗ" ООД, ЕИК 115181290, със седалище и адрес на управление гр. Брезово, Стопански двор № 10, община Брезово, област Пловдив,
Обект - "Ферма за отглеждане на подрастващи патки",
Цел или цели на ползване на водата - "Водоснабдяване за други цели" (хигиенизиране на външни и вътрешни площадки) и водоснабдяване за животновъдство",
Подземно водно тяло - BG3G000000Q13 "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина", чрез един брой тръбен кладенец, разположен на територията на парцел № 16 от квартал № 721, м. "Бялата глина", по плана на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив,
Разпределение на годишния обем на различните цели на ползване на водата - "Денонощно: Водоснабдяване за други цели (хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 1 куб. м. ; 
 Годишно: Водоснабдяване за други цели (Хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 768
 куб. м.;
Водоснабдяване за животновъдство - 15000 куб. м.;"
Разрешен минимален годишен воден обем: Qмин. = 15768,0 куб. м./г.
 
Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от дъобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Пловдив. 
 
-------------------------------------------------------------
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 
 
Url www.hisar.bg
Име Община Хисаря
Телефон 0337/6 21 80
Емайл ecohisar@abv.bg
Създадено на 2019-12-03 09:40:00
КАТЕГОРИИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ
МИЗ ООД.pdf