En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5339
Наименование Обявление 08-00-65 от 2019 г.
Текст

Община Хисаря уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, във връзка Заповед № РД-05-705/28.12.2018 г., Решение № 24, взето с Протокол № 10/07.03.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, по преписка вх. № 52-00-1/10.01.2019 г. ЮЦДП, ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ХИСАР”, със Заповед № РД-05-117/14.03.2019 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-Профилакториум на горскостопански комбинат, кв. 19 по плана на гр. Хисаря, като заличава УПИ VIII-Профилакториум на горскостопански комбинат  и образува УПИ VIII-645,Обществено и делово обслужване по имотните граници на ПИ 645.

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорилнска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2019-03-20 09:26:00
КАТЕГОРИИ ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ
Обявление 08-00-65 от 2019 г..pdf