En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5282
Наименование Обявление 288/2018
Текст

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 125, взето с протокол № 34 от 27.09.2018 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект за ПУП - Парцеларен план на трасе за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря през следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, Община Хисаря по сините линии за трасето на приложения проект.

 

Документът е наличен като прикачен файл.

Url www.hisar.bg
Име инж. Д. Кьорлинска
Телефон 0337 62585
Емайл kyorlinska@hisar.bg
Създадено на 2018-10-16 09:06:00
КАТЕГОРИИ ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ
OBYAVLENIE 288-2018.pdf