En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5241
Наименование Заповед №РД-05-446/23.07.2018г.
Текст

 


                                           ЗАПОВЕД

                               № РД – 05 - 446/23.07.2018г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 89, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Хисаря, влязо в сила Решение 1043/11.05.2018г. постановено по административно дело 1948 по описа за 2017г. на ПАС  и утвърдени Протокол от 30.05.2017г. за работа на Комисия назначена със заповед РД – 05 – 280/30.05.2017г. и Протокол от 18.07.2018г. за  работа на Комисия назначена със заповед РД – 05 – 431/18.07.2018г. за ново оценяване и класиране на кандидатите, подали оферти за участие в публично оповестен конкурс с предмет:  отдаване под наем на недвижим имот ПИ 1161 кв.97 по КП на гр. Хисаря – плаж, представляващ дворно място от 6003 кв.м., ведно с построените в него: съблекалня, едноетажна полумасивна сграда 31 кв.м. (лекарски кабинет, стая спасители и охрана), два специализирани басейна – евин и адамов с размери 4/4 метра, масивна едноетажна сграда 50 кв.м. – склад, открит басейн с размери 10/35 метра, масивна едноетажна сграда 594 кв.м. – спортен комплекс, открит басейн с размери 10/25 метра, детски басейн и тоалетна.   

 

 Цялата заповед може да видите в прикачения файл. 

 

 

     

Име отдел ИКСМДТ
Телефон 0337/2034
Емайл mtodorova@hisar.bg
Създадено на 2018-07-27 14:26:00
КАТЕГОРИИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ
27072018133116.pdf