En_flag

:: НАЧАЛО :: ПОГЛЕД НА ОБЯВАТА

Id: 5010
Наименование Удължаване сроковете по тръжната документация
Текст

У В Е Д О М Л Е Н И Е

За удължаване сроковете по тръжната документация за провеждане на публични оповестени търгове в Община Хисаря за отдаване под наем на метален павилион – ПИ 220 гр.Хисаря, отдаване под наем на земеделски имот № 042122 с.Беловица, продажба на УПИ І – Туристически дом на БПС, кв.1а гр.Хисаря, УПИ  І  - фурна, кв.57 с.Красново.

С настоящето Ви уведомяваме, че със Заповед № РД-05-360/14.04.2017г.се удължава срока по провеждане на публични оповестени търгове  с предмет: отдаване под наем на метален павилион – ПИ 220 гр.Хисаря, отдаване под наем на земеделски имот № 042122 с.Беловица, продажба на УПИ І – Туристически дом на БПС, кв.1а гр.Хисаря, УПИ І - фурна, кв.57документация и подаване на заявление за участие:

 Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка . Депозит – 50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламентаЗаявления за участие се подават  в Информационнияцентър до 17.00 часа на деня предхождащ търговете с.Красново, като се обявява нова дата за провеждане на търга 03.08.2017г.

Срокове и начин за получаване на тръжна

В случай, че търговете не се проведат на посочената дата, втори търгове да се проведат на 10.08.2017г.на същото място и час.

 

 

Url hisar.bg
Име Община Хисаря - Видка Кочанкова
Телефон 033762180
Емайл kochankova@hisar.bg
Създадено на 2017-07-17 11:19:00
КАТЕГОРИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ