En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Решение № 590 на ОбС Хисаря

21 август 2018 15:41 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Решение № 589 на ОбС Хисаря

21 август 2018 15:38 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за външно електрозахранване за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващо през общински имоти 000260 – пасище, мера землище и 304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед РД-05-486

21 август 2018 15:36 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-Парк и техническа инфраструктура кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”) за определяне на застрояване на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината), детски площадки.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

09 август 2018 13:53 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) „ Изработване на комплексен проект, по чл.150 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ на УПИ II-744, УПИ III-745, УПИ X-747 и УПИ XI-742, кв. 40 по плана на с. Старосел, общ. Хисаря, обл. Пловдив, и проект за ресторант и хотел”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 09.08.2017 г. до 23.08.2017г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

08 август 2018 16:16 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 31610112/23.07.2018 г. за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 3 от термално находище „Хисаря”, № 93 от Приложение № 2 към чл.12, т. 2 от Закона за водите на името на ЕТ „ЕМАНУИЛ ШЕЙНИН”, седалище и адрес на управление – гр. Хисаря, ул. „Шипка” № 6, община Хисаря, област Пловдив с цел на водовземането – за всички други цели.

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесулния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

--------------------------------------------

Съобщението и Разрешителното са прикачени във файл с формат PDF.

Преглед


Обявление 08-00-194

07 август 2018 17:50 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за кв. 57 по плана на с. Старо Железаре, като заличава УПИ I-музей, отреждането за общ. дом и ТП станция и отреждането за площад, и образува УПИ I-музей по имотни граници, нов УПИ IIза площад, кв. 57 съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, със смесена централна зона Ц, като запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Обявление 08-00-193

07 август 2018 17:48 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за УПИ IV-Кметство, поща и културен дом, и площадно пространство между улици с о.т. 84-85-86-87-88-89, квартали 24, 25, 36, 37, 38 и 39 по плана на с. Красново, като изменя границите на УПИ IV-Кметство, поща и културен дом и образува УПИ Х–за площад, кв. 24, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв и зелен цвят, със смесена централна зона Ц като запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц. Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Обявление 08-00-175

07 август 2018 17:45 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ I-Училище, кв. 38 по плана на с. Красново, като заличава УПИ I-Училище и образува УПИ I-Училище по имотните граници на ПИ 259 и УПИ IX-263, 264 по имотните граници на ПИ 263 и ПИ 264, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв и зелен цвят, за УПИ I-Училище запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Оо.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Обявление 08-00-196-2

07 август 2018 17:42 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ IV-общ. зеленина, кв. 49  по плана на с. Старосел, като заличава УПИ IV-общ. зеленина, променя границите на УПИ II-Детска градина и детски ясли по имотни граници, променя границите на УПИ III-автоспирка и ПТ и образува нов УПИ IV-за Площад и градина, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, за IV-за Площад и градина, запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-196-1

07 август 2018 17:39 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ IV-селсъвет и битов комбинат и УПИ V-културен дом в кв. 44 по плана на с. Старосел като заличава УПИ IV-селсъвет и битов комбинат и УПИ V-културен дом и образува нов УПИ IVза площад, кв. 44, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, със запазване на съществуващото застрояване, смесена централна зона Ц, предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-381

07 август 2018 17:33 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-общ. зеленина, кв. 49  по плана на с. Старосел, като заличава УПИ IV-общ. зеленина, променя границите на УПИ II-Детска градина и детски ясли по имотни граници, променя границите на УПИ III-автоспирка и ПТ и образува нов УПИ IV-за Площад и градина, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, за IV-за Площад и градина, запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-380

07 август 2018 17:31 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-селсъвет и битов комбинат и УПИ V-културен дом в кв. 44 по плана на с. Старосел като заличава УПИ IV-селсъвет и битов комбинат и УПИ V-културен дом и образува нов УПИ IVза площад, кв. 44, съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, със запазване на съществуващото застрояване, смесена централна зона Ц, предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-379

07 август 2018 17:28 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобряване на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ за кв. 57 по плана на с. Старо Железаре, като заличава УПИ I-музей, отреждането за общ. дом и ТП станция и отреждането за площад, и образува УПИ I-музей по имотни граници, нов УПИ IIза площад, кв. 57 съгласно линии, надписи и зачерквания в кафяв цвят, със смесена централна зона Ц, като запазва съществуващото застрояване и предвижда ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-378

07 август 2018 17:25 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , инж. Д. Кьорлинска,

ПУЗа одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-Кметство, поща и културен дом, и площадно пространство между улици с о.т. 84-85-86-87-88-89, квартали 24, 25, 36, 37, 38 и 39 по плана на с. Красново, за изменение на границите на УПИ IV-Кметство, поща и културен дом и образуване на УПИ Х–за площад, кв. 24 със смесена централна зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Решение № 590 на ОбС Хисаря

07 август 2018 16:27 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Решение № 589 на ОбС Хисаря

07 август 2018 16:25 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за външно електрозахранване за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващо през общински имоти  № 000260 – пасище, мера землище и № 304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


ОБЯВА

02 август 2018 15:43 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

          ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- ХИСАРЯ

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2018 год.

 

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

Преглед


ОБЯВА

02 август 2018 15:40 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

 

О Б Я В А

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

          ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- ХИСАРЯ

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2018 год.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ


 

Преглед


ОБЯВА

02 август 2018 15:34 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

          ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОСЗ- ХИСАРЯ

 

Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 15 август 2018 год.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

 

 

Преглед


Обява № 08-00-166/12.06.2018 г.

02 август 2018 11:45 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Обявление за изработен ПУП-Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


First Previous 6 7 8 9 10 Next Last
520 results