En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Съобщение

06 ноември 2018 08:48 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание Чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, съгласувателно писмо от Басейново дирекция – ИБР Пловдив с наш Вх. № 24-00-420(2)/31.10.2018г., уведомява населението, че е открита процедура за издаване на Разрешително  за водовземане на минерални води  от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Красново” чрез съществуващи съоръжения, на името на Община Хисаря, Булстат 000 471 671 със седалище и адрес на управление област Пловдив, община Хисаря, град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14.

Изразяване на становища и възражения, относно откритата процедура могат да бъдат направени в 14-дневен срок от 05.11.2018 г. до 19.11.2018 г. включително, в Общинска Администрация гр. Хисаря. 

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Обявление 288/2018

16 октомври 2018 09:06 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че с Решение № 125, взето с протокол № 34 от 27.09.2018 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект за ПУП - Парцеларен план на трасе за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря през следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, Община Хисаря по сините линии за трасето на приложения проект.

 

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

15 октомври 2018 11:55 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание чл.62(а) от Закона за водите и постъпило Заявление с    Вх. № 26-00-944/21.08.2018 г., уведомява населението, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост – язовир ,,Мънгови ливади’’, на фирма  “Гип-57” ЕООД.

------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

15 октомври 2018 11:53 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание чл.62(а) от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 26-00-945/21.08.2018 г., уведомява населението, че е открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, публична общинска собственост – язовир ,,Горски път’’, на фирма „Европродукт-2010” ЕООД.

---------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


ОБЯВА

15 октомври 2018 10:17 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",


           Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯще проведе на 01.11.2018 г.в залата на Общинска администрация Хисаря бул.”Генерал Гурко” № 14

от 13.30 часапубличен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

местонахождение и вид на имота, предмет на търга

площ кв.м.

Начална  цена в

лева

месечно без ДДС

предназначение

1.

Село Красново –кафене на първи /партерен/ етаж вчиталище

82.00

 

172.00

 

Кафе - аперитив

 

от 14.00 часа публичен явен търг за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

1

ПИ № 1591, кв.70

по КРП гр. Хисаря, кв. Момина баня

827.00

33 080.00 без ДДС

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка .Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 08.11.2018г. на същото място и час.

 

Преглед


Съобщение

11 октомври 2018 17:23 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Община Хисаря на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 62а, ал.1 от Закона за водите и постъпило Заявление с Вх. № 26-00-61/17.01.2018г., съгласувателно писмо от Басейнова дирекция - ИБР Пловдив с № РР-13-86(1)/04.10.2018г., уведомява населението, че е открита процедура за издаване на Разрешително за водовземане на минерални води от Сондаж № 1 от находище на минерална вода "Красново" чрез съществуващи съоръжения, на името на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД - клон Баня, гр. Баня, общ. Карлово, област Пловдив, ул. "Свети Никола" № 1.

----------------------------------------------------------------- 

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


ОБЯВА

11 октомври 2018 14:29 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:

ГР. ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

ЗАПОВЕДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

 

Преглед


ОБЯВА

11 октомври 2018 14:27 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:

ГР. ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

ЗАПОВЕДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

 

Преглед


ОБЯВА

11 октомври 2018 14:24 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОСЗ-ХИСАРЯ,

О Б Я В А

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХИСАРЯ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИТЕ ПО ЧЛ.37В,АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ, С КОИТО СА ОДОБРЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА:

ГР. ХИСАРЯ; МИХИЛЦИ; ЧЕРНИЧЕВО; СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ; ПАНИЧЕРИ; НОВО ЖЕЛЕЗАРЕ; МЪТЕНИЦА; СТАРОСЕЛ; КРАСНОВО; КРЪСТЕВИЧ; БЕЛОВИЦА И МАЛО КРУШЕВО ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА.

ЗАПОВЕДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”.

 

ОСЗ-ХИСАРЯ

Преглед


Съобщение

05 октомври 2018 10:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5, към чл. 4 от (НУРИОВОС)  „Газоснабдяване с газ на „СБР – НК, филиал Хисар База №1” и захранване с природен газ на котелно с 5 броя газови котли за отопление на сградата” представено от „СБР - НК” ЕАД, адрес: гр.София, 1142, бул. „Васил Левски” № 54.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 05.10.2018 г. до 19.10.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 ----------------------------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

05 октомври 2018 10:35 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5, към чл. 4 от (НУРИОВОС)  „Изготвяне на ПУП – план за застрояване с цел Промяна на предназначението на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 188003 (едно, осем, осем, нула, нула, три), находящ се в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, местността „УРВИЩАТО-04, с площ от 5.769 дка, с начин на трайно ползване: Нива, вид собственост: Частна, категория на земята при неполивни условия: Осма, понастоящем с трайно предназначение: Нива” представено от „ЛЪЧ ТРЕЙД” ООД, адрес: гр. Пловдив, 4003, р-н Северен, ул. „Филипово” № 44а.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 05.10.2018 г. до 19.10.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF.

Преглед


Съобщение

01 октомври 2018 17:11 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РЕШЕНИЕ № РР – 3381/05.09.2018г. за прекратяване действието на Резрешително № 31610077/02.09.2014г., за водовземане от минерална вода, издадено от Директора на БДИРБ на името на „Мелбранд” ЕООД, ЕИК 201041169, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 3, вх. А, ет. 8, ап. 23, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора от находище на минерална вода „Хисаря” - № 93 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, КЕИ „Русалка (Кюпчез), с цел на използваните услуги „други цели” (за спорт и отдих”), за водоснабдяване на обект “Баня Русалка” в УПИ № I - 901, кв. 26А и УПИ V – 901, кв. 26А, гр. Хисаря, общ Хисаря, обл. Пловдив.

 Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесулния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

-----------------------------------------

Съобщението и Решение № РР – 3381/05.09.2018г. са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

01 октомври 2018 16:57 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир "Бански дол", ПИ № 000906, в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив, с цел  - аквакултури и свързаните с тях дейности.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т.3 от Закона за водите от заинтерисованите лица могат да бъдат подавани в Басейнова дирекция ИБР – Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Янко Съкъзов” № 35.

 -----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

28 септември 2018 11:23 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, за инвестиционно намерение по Приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) в "Водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 находище на минерлана вода "Красново", общ. Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

  Заинтерисованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 28.09.2018г. до 12.10.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря. 

Преглед


Съобщение

18 септември 2018 10:13 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Ново инвестиционно предложение в ПИ 046022 и ПИ 046036, местност ” Вранъкови исаци-02 ”, землище гр. Хисаря за изграждане на малък семеен хотел с капацитет  15 стаи за 35 човека, с необходимите обслужващи помещения и с малко заведение за обществено хранене”, от РЕИЖ ООД, гр. София, район Подуяне, ЖК Хаджи Димитър бл. 25, вх. Г. Информацията е качена на официалния сайт  на Община Хисаря и на информационното табло в Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 18.09.2018г. до 02.10.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

29 август 2018 15:08 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РАЗРЕШИТЕЛНО № 31530530/14.08.2018 г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни  съоръжения:

Ø  Титуляр на разрешителното – „АГРОМАКС ЕЪР” ЕООД;

Ø  Адрес на физическото лице или Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец – с. Старосел, ул. „Георги Димитров” № 47Б, община Хисаря, област Пловдив;

Ø  Единен граждански номер/Единен идентификационен код – 130121158

Ø  Цел (цели) на водовземането – Охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им;

Ø  Воден обект (наименование на водоносния хоризонт) – Кватернерен водоносен хоризонт;

Ø  Код  и наименование на водното тяло – BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”;

Ø  Административно-териториална единица – Един тръбен кладенец ТК, който се предвижда да бъде изграден на територията на поземлен имот № 001238, в землището на с. Старосел, община Хисаря, област Пловдив;

Ø  ЕКАТТЕ – 69016.

 

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесулния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

Съобщението и Разрешително № 31530530 са прикачени във файл с формат PDF.

Преглед


Обявление 08-00-248

22 август 2018 10:34 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

С Решение № 590, взето с Протокол № 63 от 24.07.2018 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-247

22 август 2018 10:32 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

С Решение № 589, взето с Протокол № 63 от 24.07.2018 г. на Общински съвет гр. Хисаря, е одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за външно електрозахранване за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващо през общински имоти 000260 – пасище, мера землище и 304008 – полски път, землище с. Михилци, Община Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-240

21 август 2018 15:45 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Със Заповед № РД-05-РД-05-486/09.08.2018 г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-Парк и техническа инфраструктура кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”) за определяне за застрояване на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината), детски площадки, със запазване на съществуващото застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Решение № 590 на ОбС Хисаря

21 август 2018 15:41 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план на трасе за довеждащ водопровод за Площадка за компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023 по КВС на с. Михилци, Община Хисаря, преминаващ през общински имоти 304008 – полски път и 304009 – полски път, землище с. Михилци, Община  Хисаря.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


First Previous 6 7 8 9 10 Next Last
539 results