En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Заповед № РД-05-57 от 2019 г.

13 февруари 2019 09:20 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорилнска,

Със Заповед № РД-05-57/07.02.2019 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-440 и VI-439, кв. 46 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, с неприложена регулация, като се заличават УПИ V-440 и VI-439 и се образуват нови УПИ V-440 за жилищно застрояване и УПИ VI-439 за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 439, премахва се част от улица, предвидена по регулация с о.т. 98-99-100, която не е реализирана, до имотната граница на ПИ 439, съгласно зачерквания, линии, надписи и щрихи в зелен и кафяв цвят, определя нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е приложен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-37 от 2019 г.

13 февруари 2019 09:18 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Със Заповед № РД-05-37 от 30.01.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-380, кв. 6 по КРП на с. Паничери – за изменение на дворищната регулационна граници на УПИ IV-380 с УПИ I-381 по имотните граници на ПИ 380 с ПИ 381 като заличава вътрешните дворищно регулационни граници между УПИ IV-380 и УПИ I-381, и образува нов УПИ IV-380 за жилищно строителство по имотни граници съгласно зелени линии, надписи, зачерквания и щрихи за регулацията, със запазване на уличната регулация, със свободно нискоетажно застрояване, зона Жм, етажност до 3 ет., Н до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт 1.2.

Документът е приложен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-42 от 2019 г.

13 февруари 2019 08:43 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря на основание член 128, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по член 131 от ЗУТ, че на основание Решение № 683, взето с Протокол № 71/18.12.2018 г. и Решение № 448, взето с Протокол № 52/23.01.2018 г. от Общински съвет гр. Хисаря, Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610112/23.07.2018 г., влязло в сила, е изработен, и с Решение № 9, взето с протокол № 3 от 17.01.2019 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, е допуснат проект: План-схема на „Водопровод за минерална вода от Сондаж 3 (на минерална вода от находище Хисаря) за захранване на УПИ V-432, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря”, преминаващо през ПИ 5237 (УПИ II-Балнеосанаториум на МНО, кв. 92), по улици „Елин Паунов”, „Антон Иванов” и бул. „Христо Ботев”, осови точки 203-204-205-206-212-213-214-244-243 по регулационния план на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

12 февруари 2019 14:12 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), относно проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител "ДИ ЕЙ ЖИ" ЕООД състояло се на 31.01.2019г.

Преглед


Съобщение

12 февруари 2019 14:04 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170653/03.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Рехабилитация и ремонт на мост на път 2364/Път III-606, Беловица, Любен – Мало Крушево),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA500R120„река Калаващица до язовир Пясъчник”, Воден обект – Дере в землището на с. Крушево,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 46 752.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.                                                                      

Преглед


ЗАПОВЕД № РД-05-51/07.02.2019г.

11 февруари 2019 15:01 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСМДТ",


 
Заповед за прекратяване на категоризация на туристически обект от вид заведение за хранене и развлечение
 
Заповедта може да видите в прикачения файл. 
 

Преглед


ЗАПОВЕД № РД-05-61/08.02.2019г.

11 февруари 2019 09:16 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",


 
На 28.02.2019г. от 13:30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ще се проведе публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имот в с. Ново Железаре, община Хисаря.
 
 
 
Заповедта за провеждане на търга може да видите в прикачения файл. 

Преглед


Съобщение

07 февруари 2019 09:54 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ЕАД за „ Водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 1 от находище на минерални води „Красново” № 37 по приложение № 2 към, чл. 14, т. 2 от ЗВ, стопанисвано от Община Хисаря”, водовземането от минерални води е за допълнително водоснабдяване на съществуващ обект – бивш Балнеосанаториум на трудещи се селяни, разположен в УПИ-I, кв.2 по плана на Красновски бани, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 07.02.2019 г. до 19.02.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Списъци пасища мери и ливади 2019

06 февруари 2019 11:04 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Община Хисаря,

Списъци с размерите и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019/2020г.
---------------------------------------------------------
 
Линк към обявата  --> 

Преглед


Годишна програма на община Хисаря

05 февруари 2019 15:14 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",


 
Годишна програма на община Хисаря за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019г.
 
 Документът може да видите в прикаченият файл

Преглед


Съобщение

04 февруари 2019 14:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите), чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ № 047112, в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

·                Обект – „Лозя в землището на с. Старо Железаре”,

·                Цел на заявеното водовземане – Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури,

·                Водно тяло /поземлен воден обект/, в което се предвижда вoдовземане – BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”,

·                Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането – Един тръбен кладенец (ТК),

·                Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията – Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ – 68967,

·                Параметри на разрешеното водовземане – Q ср.ден = 0,53л/сек., Q макс. = 1,2л/сек., Sмакс.доп. = 4,02м.

·                Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за резрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

----------------------------------------------------------

Съобщението за публично обявяване е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

04 февруари 2019 14:20 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170654/04.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Реконструкция на мост на път PDV 2362/Път III-64, Хисаря – Дуванлий),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA400R085 – „река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”, Воден обект – река Каварджиклийка,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 81 030.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.   

-----------------------------------------------------------

Съобщението и Разрешително № 32170654/04.12.2018г. са прикачени във файл с формат PDF. 

                                                                  

Преглед


Заповед № РД-05-29 от 2019 г.

04 февруари 2019 09:06 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен ПУП – ПР и изработване на ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ., XIV-Държ., XV-Държ., XVI-Държ., XVII-Държ., XVIII-Държ. в кв. 5а по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образуване един нов УПИ І - жилищно застрояване, кв. 5а.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-24 от 2019 г.

04 февруари 2019 09:02 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорилнска,

Одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ V-Държ., VI-Държ.,      VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 5 по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образува един нов УПИ І - жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед РД-05-713 от 2018 г.

04 февруари 2019 08:59 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен Проект за изменение на ПУП – ПР и ПУП-ПЗ за преотреждането на УПИ I-Държ., II-Държ., III-Държ., IV-Държ.., V-Държ., VI-Държ., VII-Държ., VIII-Държ., IX-Държ., X-Държ., XI-Държ., XII-Държ., XIII-Държ. в кв. 6  по плана на с. Беловица, Община Хисаря и образува един нов УПИ І - жилищно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

30 януари 2019 09:50 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, че "РОВЕН ГРУП" ЕООД, адрес: бул. "Джеймс Баучер" № 60-64, гр. София, общ. Столична, обл. София-град е представил информация по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) по инвестиционно намерение с Вх. № 26-00-100/23.01.2019г. - "Извършване на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци" в УПИ III-060002, месност "Алван дере" по КВС землище с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, която е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Обявление 08-00-10 от 16.01.2019

17 януари 2019 10:05 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Община Хисаря уведомява заитересуваните, че е изработен ПУП-Парцеларен план и план-схема на трасе за минерален водопровод от Красновски бани до с. Красново.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-9 от 16.01.2019

17 януари 2019 09:59 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

 Община Хисаря уведомява заинтересуваните, че с Решение № 677, взето с Протокол № 71/18.12.2018 г. на ОбС Хисаря е одобрен ПУП-Парцеларен план за „Водопровод за непитейни нужди за захранване на ПИ 77270.139.5” в землището на гр. Хисаря, Община Хисаря през следните имоти, публична общинска собственост: 001366 – местен път, 003700 – дере, 003718 – път, 003730 – пасище, 004028 – дере, 184008 – дере, землище на гр. Хисаря, Община Хисаря.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

08 януари 2019 08:33 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря, на основание чл. 17, ал. 1 т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и чл. 127, ал. 1 от Закон за устройство на територията, уведомява населението, че ще се проведе обществено обсъждане на Предварителен проект за Общ устройствен план на Община Хисаря, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и преложенията към него. 

Датата за обществено обсъждане се променя като следствие от срока за извършване на законово регламентирани и необходими съгласувателни процедури да ЕО и ЕУПО. 

Срещата за обществено обсъждане на горепосочения Предварителен проект  и Доклад ще се проведе в Заседателната зала в  Общинска администрация град Хисаря, Община Хисаря на 29.01.2019г. от 13:30 часа. 

Определеното място за обществен достъп до документацията и за изразяване на становище е в стая № 24 в сградата на Общинска администрация град Хисаря с  адрес : бул. „Генерал Гурко” № 14, лице за контакт инж. Димитрина Кьорлинска - Началник отдел „Устройство на територията, строителство и техническа инфраструктура”.

 

 

Преглед


Заповед №РД-05-702/27.12.2018г.

28 декември 2018 15:54 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , отдел ИКСМДТ,

 
ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.37В, АЛ.10 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА ХИСАРЯ,КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ОБОСОБЯТ В САМОСТОЯТЕЛНИ МАСИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИ МАСИВИ
 

Преглед


First Previous 4 5 6 7 8 Next Last
539 results