En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

ОБЯВА

12 юни 2018 16:12 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",

Обява

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе   на  28.06.2018 г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

Описание на имота

Площ

кв.м.

Начална тръжна цена

 

Начален час

1.

УПИ VII-123. кв.13 по РП

 на с. Мало Крушево

510.00

2 040.00 лева с ДДС

13:00

2.

ПИ №467 кв.68 по КРП

 на с. Беловица

1230.00

5 227.50 лева без ДДС

 13.20

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.   на същото място и час.

 

 

Преглед


ОБЯВА

12 юни 2018 16:10 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",

ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ ще проведе на 28.06.2018г. в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за отдаване под наем за срок от 10 години  на:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

дка.

 

Начална тръжна

  цена в лева

годишно без ДДС

Предназна-

чение

Начален час

1.

Имот № 007 016,

землище с. Мало Крушево

местност „Двете реки

нтп –  изоставена нива

11.908

268.00

нива

13:30

 

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева за обект до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Оглед се извършва до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка . Депозит50 % от началната тръжна цена се внася съгласно условията на регламента. Заявления за участие се подават  в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търговете не се проведат, втори търгове ще се проведат на 05.07.2018 г.  на същото място и час.

Преглед


Съобщение

25 май 2018 16:25 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Обшинска администрация град Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, за инвестиционно предложение по Приложение № 5, към чл. 4 от НУРИОВОС "Проектиране на обект ОЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ С АВТОМИВКА, в който ще се извършват следните дейности: изпиране на спално бельо и хавлиени кърпи, химическо чистене и ръчно и автоматично измиване на леки автомобили в гр. Хисаря, УХИ X - 4032, за обществено обслужващи дейности , в кв. 41 по плана на гр. Хисаря", представено от "МИХАЕЛА БОРУКОВА" ЕТ, адрес: гр. Хисаря, ул. "Асен Златаров" № 24.

Заинтерисованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 25.05.2018г. до 08.06.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

23 май 2018 12:09 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РЕШЕНИЕ № РР – 3277/30.04.2018 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 016100132/06.08.2008 г. за водовземане от минерална вода, от находище „Хисаря-№ 93” от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, Сондаж № 3, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив, издадено от Директора на БДИБР на името на „АРТ БИЛД АП” ООД, ЕИК 131104390, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Апостол Карамитев” № 2Б, община Столична, област София.

 Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

 

----------------------------------------

Съобщението и Решение № РР - 3277/30.04.2018г. са прикачени във файл с форматPDF. 

Преглед


„БЪЛГАРСКИ СЪБОР ХАЙДУТ ГЕНЧО“

18 май 2018 13:45 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСТМД",

БЪЛГАРСКИ СЪБОРХАЙДУТ ГЕНЧО“- 22.06. – 24.06.2018Г.

Задължително облекло за гости и участници –НАРОДНА НОСИЯ

Място на провеждане:

ГР.ХИСАРЯ, КВ.МОМИНА БАНЯ

МЕСТНОСТТА: „ДЮЛИТЕ“

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА ХИСАРЯ, СДРУЖЕНИЕ „ХАЙДУТИ“

За повече информация фижте в прикачения файл

Преглед


Съобщение

17 май 2018 11:55 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено РЕШЕНИЕ № РР – 3297/04.05.2018 г. за продължаване срока на действие на Разрешително № 01610106/04.05.2008 г. за водовземане от минерална вода, издадено от Директора на БДИБР на името на „ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ” (ВМА), ЕИК 129000273, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, община Столична, област София.

 Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.

----------------------------------------

Съобщението и Решението са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

17 май 2018 11:21 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ Община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив Решение № 09-ДО-1128-00 от 24.04.2018г.  за дейности с отпадъци на „САГРАДА” ООД, ЕИК 115870346, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. „Ибър” № 25, ет. 3, ап. 3, лице управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Боряна Панайотова, служ. тел.: 032940038, факс: 032940038, електронна поща: sagrada_plovdiv@abv.bg, за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка с местонахождение: Област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар).

Издаденото Решение може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

-------------------------------------------------------------

Съобщението и Решението са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

10 май 2018 10:39 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)Животновъден комплекс-кравеферма и обслужващи сгради” в поземлен имот № 073040, м. „Стопански двор”, землище с. Красново, общ. Хисаря, обл. Пловдив. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 10.05.2018 г. до 24.05.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 --------------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение гр. Хисаря

09 май 2018 10:55 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

ПОКАНА
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
Община Хисаря най-учтиво Ви кани да участвате в публична дискусия на тема: "Проучване на нагласите на населението на Община Хисаря, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, нагласите на населението към употребата на компост".
 
 
КЪДЕ?
Туристически информационен център, град Хисаря
 
КОГА?
16.05.2018г. (сряда) от 17:00 часа 
-----------------------------------------------------------------
 
Поканата е прикачена във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение с. Старосел

09 май 2018 09:36 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА,

Община Хисаря най-учтиво Ви кани да участвате в публична дискусия на тема: "Проучване на нагласите на населението на Община Хисаря, което ще бъдеобслужвано от инсталацията за компостиране, относно разделното събиране на зелените и биоразградимите отпадъци, нагласите на населението към употребата на компост"

 

КЪДЕ? 

Народно читалище "Гео Милев" в село Старосел 

 

КОГА?

15.05.2018г.(вторник) от 17:30 часа 

-----------------------------------------------------------------

Поканата е прикачена във файл с формат PDF. 

Преглед


Разпределение на мери, пасища и ливади от ОПФ

02 май 2018 19:13 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",

Протокол от разпраделение на мери, пасища и ливади от ОПФ за 2018/2019г.

Преглед


Обявление 08-00-129/30.04.2018 г.

30 април 2018 17:26 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен Проект за ПУП-ПРЗ за обект Компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ № 158023, местност Дивовец, землище с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ 000274, 158023 – техническа инфраструктура (Компостираща инсталация) съгласно червени и сини линии и надписи в син цвят за регулацията, с нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели: зона Ти, Н до 10 м, Кинт. до 2.0, плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %, съгласно червени пунктирани линии и котировки в черен цвят и сини надписи на матрицата за застрояването в приложения проект.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Преглед


Заповед РД-05-228/30.04.2018 г.

30 април 2018 17:23 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен Проект за ПУП-ПРЗ за обект Компостираща инсталация за зелени и/или биоразградими отпадъци в ПИ № 000274 и част от ПИ 158023, местност Дивовец, землище с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува УПИ 000274, 158023 – техническа инфраструктура (Компостираща инсталация) съгласно червени и сини линии и надписи в син цвят за регулацията, с нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели: зона Ти, Н до 10 м, Кинт. до 2.0, плътност до 80 %, озеленяване мин. 20 %, съгласно червени пунктирани линии и котировки в черен цвят и сини надписи на матрицата за застрояването в приложения проект.

Заповедта е налична като прикачен файл.

Преглед


Обявление за Решение № 487/20.03.2018 г.

30 април 2018 09:57 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

С Решение № 487/20.03.2018 г. на Общински съвет гр. Хисаря е одобрен проект на ПУП-Парцеларен план за изграждане на уличен водопровод и канализация за жилищна сграда в УПИ 57001, 57002 – жилищно строителство и комплексно обществено обслужване, м. „Градините-03”, землище гр. Хисаря, преминаващи през ПИ 002217-местни пътища по КВС на землище гр. Хисаря, и улица с о.т. 43-57 по РП на гр. Хисаря, кв. Веригово, съгласно линии и надписи в зелен и кафяв цвят и пунктири в черен цвят за сервитута на приложения проект.

 

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

24 април 2018 16:16 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че „Стоев 2006” ООД, с адрес ул. „Васил Левски” № 111, град Стамболийски,  е представил инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)  „Хладилен склад с котелно и когенерация”, местонахождение: УПИ  I – 000342 производствена и складова дейност, местност „Керемедчийски кладенец”, землище село Красново, община Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт  на Община Хисаря и на информационното табло в Общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 24.04.2018 г. до 09.05.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 -----------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС се намират в прикачен файл във формат PDF.

Преглед


Заповед РД - 05-214/23.04.2018г.

24 април 2018 08:53 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСТМД",

Заповед РД - 05-214/23.04.2018г.

Преглед


Заповед №РД-05-209/19.04.2018г.

20 април 2018 09:32 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСМДТ",

За провеждане на публични явени търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на:

Имот №000204, землище гр. Хисаря, 

Имот №000399, землище гр. Хисаря,

Имот №004001, землище гр. Хисаря

УПИ VIII землище гр. Хисаря

УПИ XVII землище с.Старо Железаре

УПИ X-снс землище с.Старосел

УПИ IX-снс землище с.Старосел

УПИ VIII-снс землище с.Старосел

УПИ XVI землище с.Старосел

Преглед


Заповед№РД-05-207/19.04.2018г.

20 април 2018 09:21 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСМДТ",

За провеждане на публични явени търгове за отдаване под наем за срок от 10 години на:

Имот №000254, землище с.Старосел, 

Имот №111019, землище с.Кръстевич

 

Преглед


Заповед №РД-05-206/19.04.2018г.

20 април 2018 09:17 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Отдел "ИКСМДТ",

За провеждане на публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на:

Имот №501010, землище с.Старосел, НТП изоставена нива,VIII категория 

Преглед


Заповед РД-05-201

18 април 2018 15:51 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , община Хисаря,


 
Заповед РД-05-201 от 18.04.2018 
 
---------------------------------------------
Файла е прикачен към обявата

Преглед


First Previous 9 10 11 12 13 Next Last
513 results