En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Заповед № РД-05-358

04 юли 2018 16:23 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от  кв. 57 по плана на с. Старо Железаре с отреждане за общ. дом и ТП станция, и площад за изменение границите на УПИ I-Музей по имотни граници и образуване на нов УПИ IIза площад, кв. 57 със запазване на съществуващото застрояване, смесена централна зона Ц.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-357

04 юли 2018 16:18 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , игж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I-Парк и техническа инфраструктура кв. 91 по плана на гр. Хисаря (парк „Момина баня”) за определяне за строяване на открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината), детски площадки, със запазване на съществуващото застрояване.

Преглед


Заповед № РД-05-348

04 юли 2018 16:15 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешение за Проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Училище, кв. 38 по плана на с. Красново –  изменение на  регулационната граница на УПИ I-Училище по имотните граници на ПИ 259, със запазване на съществуващото застрояване и ново нискоетажно застрояване с градоустройствени показатели за зона Оо (обществено обслужване).

 

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-190 от 02.07.2018 г.

04 юли 2018 16:10 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе и сервитут на кабел 20KV за обект в ПИ 533041, местност “Алван дере”, землище с. Паничери, Община Хисаря, преминаващ през имоти №№ 000982 – полски път, 000984 – полски път, 000985 – напоителен канал, 001005 – полски път, и имот № 533041 – нива.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Обявление 08-00-189 от 02.07.2018 г.

04 юли 2018 16:06 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

За одобрен ПУП-Парцеларен план на трасе за Външно присъединяване на НН на „ПЕЕ – Водна помпа“  в ПИ 232067, землище с. Кръстевич, Община Хисаря, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) 001710 - полски пътища, публична общинска собственост, по КВС на землище с. Кръстевич.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


ОБЯВА

02 юли 2018 11:15 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, в изпълнение Решение № 527/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на 19.07.2018г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публичен явен търг за отдаване под наем за срок от 10 годинина:

Описание  на обекта, предмет

на търга

Площ

кв.м

 

Начална тръжна

цена без ДДС в лева/месец

         дейност

1.

Баня „Русалка“ ( Кюпчез)

гр. Хисаря

459

370.00

          баня

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка. Депозит50 % от началната тръжна цена се внася в касата на община Хисаря до 12.00 часа на деня предхождащ търговете. Заявления за участие се подават в Информационния център до 17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.Право на участие в търговете имат всички лица регистрирани по ТЗ.

Преглед


ОБЯВА

02 юли 2018 11:09 , ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ТЪРГОВЕ,КОНЦЕСИЯ , Отдел "ИКСМДТ",

          ОБЯВА

ОБЩИНА ХИСАРЯ, визпълнение Решение № 541/22.05.2018 г. на Общински съвет Хисаря,ще проведе на  19.07.2018 г. от 13.30 часа в залата на Общинска администрация Хисаря ул.”Генерал Гурко” № 14 публични явни търгове за продажба на:

 

Описание на имота

Площ Дка.

Начална тръжна цена без ДДС

1.

Имот № 055 901,

местност  „ Градините - 03 “

землище гр. Хисаря

нтп – друг жилищен терен

1.606

9 640.00

Тръжна документация се закупува от касата на общината при цена 100 /сто/ лева  до 12.00 часа на деня предхождащ търговете.Оглед се извършва след представен документ за закупена тръжна документация до 14.00 часа на деня предхождащ търговете по предварителна заявка.Депозит50 % от началната тръжна цена се внася по банкова сметка на общината посочена в тръжната документация.Заявления за участие се подават в Информационния център до17.00 часа на деня предхождащ търговете.

В случай, че търгът не се проведе, втори търг ще се проведе на 26.07.2018 г. На същото място и час.

 

Преглед


СЪОБЩЕНИЕ

02 юли 2018 11:06 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ОДЗ “Мечо Пух“,ул.“Н. Вапцаров“ №22, УПИ VI-319, кв.41 по пл. на гр.Хисаря.           

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.07.2018 г. до 16.07.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


СЪОБЩЕНИЕ

02 юли 2018 11:04 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ХИСАРЯ, общ. хисаря Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.07.2018 г. до 16.07.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


СЪОБЩЕНИЕ

02 юли 2018 11:02 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ДГ „СЛЪНЦЕ“ С. ПАНИЧЕРИ, ОБЩ. ХИСАРЯ”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.07.2018 г. до 16.07.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 

Преглед


СЪОБЩЕНИЕ

02 юли 2018 11:00 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ “Пинокио“, ул.“Тракия“ №4, УПИ I- 839, кв.18 по пл. на гр.Хисаря”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.07.2018 г. до 16.07.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


СЪОБЩЕНИЕ

02 юли 2018 10:58 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , ОТДЕЛ"ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): Благоустрояване на прилежащо външно пространство на ДГ “Дъга“, кв.“Момина баня“ ул.“Елин Пелин“№22, УПИ II-1952, кв.18 по пл. на гр.Хисаря.”

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 02.07.2018 г. до 16.07.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


Съобщение

28 юни 2018 16:58 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Решение № 1 от 28.06.2018г. (Изх. № 26-00-649(1)/28.06.2018г.) за прекратяване на действието на Разрешително № 016100113/08.07.2008г., издадено от Министерство на околната среда и водите, променяно с решение № РР-1062/28.10.2010г. от Басейнова дирекция- ИБР с център град Пловдив и № 31590785/29.10.2013г. от Община Хисаря за водовземане от минерална вода.

Настоящето Решение, на основание чл. 82 от Закона за водите подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

---------------------------------------

Съобщението и Решение за прекратяване наРазрешително са прикачени във файл с формат PDF. 

 

Преглед


Съобщение

28 юни 2018 16:56 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

 Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадено Решение № 2 от 28.06.2018г. (Изх. № 26-00-642(1)/28.06.2018г.) за прекратяване на действието на Разрешително № 01610251/31.08.2009г. за водовземане от минерална вода.

Настоящето Решение, на основание чл. 82 от Закона за водите подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

-----------------------------------------

Съобщението и Решението за прекратяване на Разрешителното са прикачени във файл с формат PDF. 

 


 

Преглед


Съобщение

28 юни 2018 10:27 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ (съгласно чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите) със следните параметри:

·      Обект – „Хотел”,

·      Цел на заявеното водовземане  - Всички други цели,

·      Водно тяло – Находище „Хисаря”,

·      Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането -  Сондаж № 3,

·      Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на ползване – УПИ VII – 431, за обществено обслужване, хотел и жилищно строителство по плана на гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

·      Qпр. 0.02л/с., годишно водно количество: до 630,0 м3/г., експлоатационно водно ниво във водоизточника да не се снижава под кота + 355,20м.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

-----------------------------------

Съобщението и съобщение за публично обявяване са прикачи във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

26 юни 2018 15:09 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл.6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за представена информация по Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) с Вх. № 04-00-57/21.06.2018г. за инвестиционно предложение „РЕГИОНАЛНО ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ /РПИП/ ЗА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ/”ВиК” ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ”/” представено от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО /МРРБ/, адрес: гр. София, п.к. 1502, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, БУЛСТАТ 831661388, която е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтерисованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 26.06.2018г. до 10.07.2018г. включително в Общинска адимистрация гр. Хисаря.

--------------------------------------

Съобщението и Приложение № 2 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

22 юни 2018 09:17 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с настъпването на летния сезон и започването на селскостопанските кампании „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД уведомява населението на гр. Хисаря и населените места на Община Хисаря , че е необходимо водата да бъде използвана само за питейно-битови нужди, съгласно чл. 4, ал. 2 от ДР на Наредба № 4/14.09.2004г.

Преглед


Обява № 08-00-169/13.06.2018 г.

13 юни 2018 15:33 , ОБЯВЛЕНИЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересуваните, че със Заповед № ДС-11-1 от 23.0.2018 г. на Областен Управител на Област Пловдив е одобрен план на новообразуваните имоти за м. Отдих, землище с. Михилци, Община Хисаря.

Обявлението е налично като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

13 юни 2018 14:33 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН” В УПИ I-ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ.38, С. КРАСНОВО, ОБЩ. ХИСАРЯ. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.06.2018 г. до 27.06.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 -------------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF.

Преглед


Съобщение

13 юни 2018 09:50 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", В ПИ-65, КВ. 6, КВАРТАЛ МОМИНА БАНЯ, ГРАД ХИСАРЯ, ОБЩ. ХИСАРЯ. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.06.2018 г. до 27.06.2018г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

--------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


First Previous 9 10 11 12 13 Next Last
537 results