En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Заповед РД-05-753/21.11.2019

25 ноември 2019 23:44 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община хисаря,

Заповед РД-05-753/21.11.2019
 
 

Преглед


Заповед № РД-05-693 от 2019 г.

25 октомври 2019 10:34 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 125043 за промяна на предназначението за жилищно стрителство и общ. обслужващи дейности, м. „Поленака”, землище с. Красново, ЕКАТТЕ 39579, Община Хисаря, Област Пловдив, за образуване на един урегулиран поземлен имот (УПИ) 125043 жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, с отреждане за зона „Жм”, височина до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-692 от 2019 г.

25 октомври 2019 10:33 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 101008, местност „Баненска кория-02”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив, за промяна на предназначението за жилищно застрояване, като се образува УПИ 101008-жилищно застрояване, определя нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт. до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-691 от 2019 г.

25 октомври 2019 10:31 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-4, в кв. 1  по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ II-4., в кв. 1 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ ХII-9 и УПИ ХIII-9, кв. 1 по плана на с. Мътеница, Община Хисаря, Област Пловдив, с градоустройствени показатели за зона Жм: нискоетажно свободно застрояване, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-690 от 2019 г.

25 октомври 2019 10:28 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрявам проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ X-245, УПИ IX-244 и УПИ VIII-244, кв. 10 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува УПИ  VIII-244, 245, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-689 от 2019 г.

25 октомври 2019 10:25 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешавам проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 1628, отреден за градина, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като образува два нови урегулирани имота -УПИ I-1628, жилищно застрояване и УПИ II-1628, жилищно застрояване  в кв. 68, със запазване на уличната регулация, с ново нискоетажно застрояване, с градоустройствени параметри за зона Жм - етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-549 от 2019 г.

23 октомври 2019 09:44 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори”, кв. 3 по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, публична общинска собственост, като заличава УПИ I-Парк и минерални бани, и УПИ II-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1” и КЕИ „Топлите извори” и образува нови УПИ I-Парк и минерални бани, УПИ III-СОЗ I-ва зона „Сондаж 1 и УПИ IV-СОЗ I-ва зона КЕИ „Топлите извори”, с градоустройствени показатели за зона Оз, със свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 822 от 2019 на ОбС Хисаря

02 октомври 2019 09:11 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е  ПУП-Парцеларен план за пътна връзка за обекти „Дестилерия за етерично-маслени култури и обществено обслужване в УПИ 299009, и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", находящо се в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, засягаща следните имоти: част от ПИ 001112 с площ 1138 м2 – полски път, публична общинска собственост; част от 106004 с площ 210 м2 – горски разсадник, частна държавна собственост; част от ПИ 299006 с площ 64 м2; част от ПИ 299008 с площ 46 м2, ПИ 299012 с площ 131 м 2.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 809 от 2019 на ОбС Хисаря

30 август 2019 09:20 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за № 088026,  „Стопански двор” в м. „Кв. Веригово”, по КВС на землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря,Област Пловдив като се образува УПИ 088026, производствена и складова дейност, (склад за дърва), с ново нискоетажно свободно застрояване.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 808 от 2019 на ОбС Хисаря

30 август 2019 09:17 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрено е Задание по чл. 125 от ЗУТ и се разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 000384, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Ново Железаре, ЕКАТТЕ 52088, Община Хисаря, Област Пловдив като се образува УПИ 000384, за земеделски нужди, кравеферма, инфраструктура, обслужващи звена, административно-битова сграда, със запазване на съществуващите сгради в ПИ 000384.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-479 от 2019 г.

30 август 2019 09:08 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ    V-432, УПИ VI-3051, обществено обслужване, хотел и жилищно строителство и УПИ VII- обществено обслужване, хотел и жилищно строителство в кв. 62 по плана на гр. Хисаря, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува един урегулиран поземлен имот (УПИ) VII- 431,432,3051,обществено обслужване, хотел и жилищно строителство.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-478 от 2019 г.

30 август 2019 09:06 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-7 и УПИ IV-7,8 (ПИ 7), кв. 1 по плана на с. Михилци, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на УПИ III-7, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 7.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 795 от 2019 на ОбС Хисаря

01 август 2019 15:11 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност, и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039053 и ПИ 039054, м. „Стопански двор”, по КВС на с. Беловица, ЕКАТТЕ 03589, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 039036, 039050, 039051, 039052, 039053, 039054, производствена и складова дейност.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 794 от 2019 на ОбС Хисаря

01 август 2019 15:08 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработването на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив с промяна на предназначението за жилищно застрояване и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешава изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 140016, м. „Пловдивски път - 03”, по КВС на гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив.

Решението е налично като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-372 от 2019 г.

01 август 2019 15:04 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на комплексен проект за инвестицонна иницатива (КПИИ): - Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-484, кв. 68 по плана на гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив, като се заличава УПИ ХХ-484 и образува УПИ ХХ-560, обществено обслужване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-365 от 2019 г.

01 август 2019 15:01 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и част от ПИ 1851, отредена за зеленина, кв. 36 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като заличава УПИ X-695, УПИ IX-1851, УПИ XI-695 и образува два нови УПИ ХVIII-1851, за жилищно застрояване и УПИ ХIХ-1851, за жилищно застрояване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед РД 05-383 /23.07.2019

31 юли 2019 14:54 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община хисаря,

Заповед РД 05-383 /23.07.2019
 
---------------------------------------------
Заповедта се намира в прикаченият файл 

Преглед


Заповед № РД-05-348 от 2019 г.

05 юли 2019 17:23 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 107, попадащ в кв. 2, с отреждане за „Балнеосанаториум” по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив.

Заповедта е еналична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-347 от 2019 г.

05 юли 2019 17:20 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като:

- Заличава УПИ V-707 и образува един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня;

- Измененя уличната регулация към улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-тупик по имотните граници между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър;

- Заличава УПИ XV-585 и VII-586 и образува УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразуваната улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 791 на ОбС Хисаря

28 юни 2019 18:11 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061, по линии в зелено за трасето и пунктири в черно и фон в сиво за сервитута, на приложения проект.

Рашанието е налично като прикачен файл. 

Преглед


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
150 results