En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Заповед № РД-05-348 от 2019 г.

05 юли 2019 17:23 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 107, попадащ в кв. 2, с отреждане за „Балнеосанаториум” по плана на Красновски бани, с. Красново, Община Хисаря, Област Пловдив.

Заповедта е еналична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-347 от 2019 г.

05 юли 2019 17:20 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив, като:

- Заличава УПИ V-707 и образува един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707, кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня;

- Измененя уличната регулация към улица с о.т. 151-149-150, за обособяване на улица-тупик по имотните граници между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър;

- Заличава УПИ XV-585 и VII-586 и образува УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразуваната улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Решение № 791 на ОбС Хисаря

28 юни 2019 18:11 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрява ПУП-Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Дестилерия за етереично-маслени култури и обществено обслужване в ПИ 299011 (УПИ 299009, за производснвена и складова дейност (дестилерия за етерично-маслени култури) и обществено обслужващи дейности), и обект „Изграждане на предприятие за преработка на шипки", в УПИ 299006, производствени и складови дейности (дестилерия и сушилня), местност „Кошовица”, землище с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, преминаващ през поземлени имоти –  0.532, дере на Община Хисаря, 0.614 – храсти ВСО, 0.612 – вътрешна река на Държавата, МОСВ, 1.112 - полски път на Община Хисаря, 0.748 - републикански път III-6061, по линии в зелено за трасето и пунктири в черно и фон в сиво за сервитута, на приложения проект.

Рашанието е налично като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-312 от 2019 г.

28 юни 2019 18:00 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1403, кв. 46 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив като заличава УПИ ХV-1403 и образува УПИ ХV-1403, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-314 от 2019 г.

28 юни 2019 17:58 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ VIII-240 и УПИ XIII-240, кв. 36 по плана на с. Черничево, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на УПИ VIII-240 и УПИ XIII-240 и образуване на един урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV-240, за автосервиз, автомивка, автосалон, вулканизатор, офиси, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-313 от 2019 г.

28 юни 2019 17:53 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-държ., кв. 9 по плана на с. Беловица, Община Хисаря, Област Пловдив, за заличаване на УПИ VI-държ. и образуване на УПИ УПИ VI-129, за складови дейности (за съхранение на непреработена продукция – плодове и зеленчуци), с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-311 от 2019 г.

28 юни 2019 17:50 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-1403, кв. 46 по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив като заличава УПИ ХV-1403 и образува УПИ ХV-1403, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-310 от 2019 г.

28 юни 2019 17:48 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ X-245, УПИ IX-244 и УПИ VIII-244, кв. 10 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава описаните урегулирани поземлени имоти и образува УПИ  VIII-244, 245, за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване, зона Жм с градоустройствени показатели – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт до 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-294 от 2019 г.

28 юни 2019 17:45 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешено поучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ 016001-I-за туристическа база, м. „Белото камене”, землище с. Старосел, ЕКАТТЕ 69016, Община Хисаря, Област Пловдив, като заличава УПИ 016001-I-за туристическа база и образува три нови урегулирани поземлени имота: УПИ 016023-I-за жилищно застрояване, УПИ 016022-III-за жилищно застрояване и УПИ 016021-IV-за жилищно застрояване, с ново нискоетажно свободно застрояване за трите новообразувани урегулирани поземлени имота с  градоустройствени показатели за зона Жм – етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност на застрояване до 60 %, Кинт. до 1,2 и озеленяване мин. 40 %.  Заоведта е налична като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-311 от 2019 г.

28 юни 2019 17:08 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III-141073, за ваканционно селище, м. „Пловдивски път – 03”, землище гр. Хисаря, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря, Област Пловдив за заличаване на  УПИ III-141073, за ваканционно селище и образуване на нов УПИ III-141073, за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности, градоустройствените показатели за зона Ок, със свободно нискоетажно застрояване, Н до 10 м, плътност на застрояване до 30 %, озеленяване мин. 50 %, Кинт 1.2.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-235 от 2019 г.

28 юни 2019 17:02 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен на КПИИ за обект „Реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда за КЪЩА ЗА ГОСТИ” в УПИ ХV-534, 4041, за жилищно застрояване, кв. 87, гр. Хисаря, Община Хисаря, Област Пловдив - Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-333 и УПИ ХVI-334, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, като заличава ХV-333 и УПИ ХVI-334 и образува един нов УПИ ХV-534, 4041, за жилищно застрояване  по имотни граници на ПИ 534 и ПИ 4041, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, зона Жс, етажност до 4 етажа, Н до 12 м, Кинт. до 2.0, плътност до 70 %, озеленяване мин. 30 %, средноетажно застрояване.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-232 от 2019 г.

28 юни 2019 15:57 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-251, кв. 35 по плана на с. Старо Железаре, Община Хисаря, за изменение на дворищните регулационни граници на УПИ V-251 по имотните граници на ПИ 251, като заличава УПИ V-251 и образува УПИ V-251, жилищно строителство, като вътрешните дворищно-регулационни граници съвпадат с имотните граници на ПИ 251, със запазване на уличната регулация, с отреждане за жилищно застрояване с градоустройствени параметри за зона Жм, етажност до 3 етажа, височина до 10 м, плътност до 60 %, Кинт. до 1.2 и озелняване мин. 40 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед

28 юни 2019 15:54 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е КПИИ за обект „Склад за съхранение на пчеларски инвентар и продукция” в ПИ № 000531, землище с. Черничево, ЕКТТЕ 81030, Община Хисаря, Област Пловдив - Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 000531, землище с. Черничево, ЕКТТЕ 81030, Община Хисаря, Област Пловдив за образуване на УПИ 000531 – за производствени и складови дейности, с градоустройствени показатели: свободно застрояване, зона Пп, височина до 10 м, Кинт. до 2.5, плътност на застрояване до 80 %, озеленяване мин. 20 %.

Документът е наличен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-181 от 2019 г.

28 юни 2019 15:49 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Одобрен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-497, МНС, кв. 32  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, като се заличава УПИ ХV-497, МНС и се образува нов УПИ УПИ ХV-1797, за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 1797, с ново нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели за зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Преглед


Заповед № РД-05-229 от 2019 г.

10 юни 2019 17:11 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава се проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIХ-49 и УПИ ХVIII-49, кв. 62 по плана на гр. Хисаря, за заличаване на двата урегулирани имота и образуване на нови УПИ ХIХ-3108 и УПИ ХVIII-3108.

Преглед


Заповед № РД-05-237 от 2019 г.

16 май 2019 16:17 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Разрешава проучване и проектиране на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за V-707, в кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, Община Хисаря, Област Пловдив – за заличаване на УПИ V-707, и образуване на един нов УПИ V-1635, от участието на ПИ 1635 в УПИ V-707 и нова улица тупик кв. 39  по плана на гр. Хисаря, кв. Момина баня, заличаване на УПИ XV-585 и VII-586 и образуване на УПИ XV-1629 и VII-1630, с промяна на границата по имотната граница към новообразувана улица-тупик между ПИ 1629, ПИ 1630 и ПИ 1635, съществуваща на място и по кадастър, с градоустройствени показатели за зона Жм.

Заповедта е налична като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-117 от 2019 г.

20 март 2019 09:32 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. д. Кьорилнска,

Одобрява се Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-Профилакториум на горскостопански комбинат, кв. 19 по плана на гр. Хисаря, като заличава УПИ VIII-Профилакториум на горскостопански комбинат  и образува УПИ VIII-645,Обществено и делово обслужване  по имотните граници на ПИ 645.

Документът е наличен като прикачен файл.

Преглед


Заповед № РД-05-115 от 2019 г.

20 март 2019 09:30 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорилнска,

Разрешава се Проучване и проектиране на комплексен проект за инвестицонна иницатива (КПИИ): - Проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХV-333 и УПИ ХVI-334, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, като заличава ХV-333 и УПИ ХVI-334 и образува един нов УПИ ХV-534, 4041, за жилищно застрояване  по имотни граници на ПИ 534 и ПИ 4041, кв. 87 по плана на гр. Хисаря, съгласно зелени линии, зачерквания и надписи за регулацията, средноетажно застрояване, означено с ограничителни линии в червен цвят; зона Жс, етажност до 4 етажа, Н до 12 м, Кинт. до 2.0, плътност до 70 %, озеленяване мин. 30 %, означени в матрицата със син цвят на приложения проект.

- ТИП за реконструкция и пристрояване на съществуваща сграда за Къща за гости

Преглед


Заповед № РД-05-57 от 2019 г.

13 февруари 2019 09:20 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорилнска,

Със Заповед № РД-05-57/07.02.2019 г. на Кмета на Община Хисаря е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-440 и VI-439, кв. 46 по плана на с. Старосел, Община Хисаря, с неприложена регулация, като се заличават УПИ V-440 и VI-439 и се образуват нови УПИ V-440 за жилищно застрояване и УПИ VI-439 за жилищно застрояване по имотните граници на ПИ 439, премахва се част от улица, предвидена по регулация с о.т. 98-99-100, която не е реализирана, до имотната граница на ПИ 439, съгласно зачерквания, линии, надписи и щрихи в зелен и кафяв цвят, определя нискоетажно свободно застрояване с градоустройствени показатели зона Жм, височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност на застрояване до 60 %, коефициент на интензивност до 1.2, озеленяване мин. 40 %.

Документът е приложен като прикачен файл. 

Преглед


Заповед № РД-05-37 от 2019 г.

13 февруари 2019 09:18 , ЗАПОВЕДИ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Със Заповед № РД-05-37 от 30.01.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-380, кв. 6 по КРП на с. Паничери – за изменение на дворищната регулационна граници на УПИ IV-380 с УПИ I-381 по имотните граници на ПИ 380 с ПИ 381 като заличава вътрешните дворищно регулационни граници между УПИ IV-380 и УПИ I-381, и образува нов УПИ IV-380 за жилищно строителство по имотни граници съгласно зелени линии, надписи, зачерквания и щрихи за регулацията, със запазване на уличната регулация, със свободно нискоетажно застрояване, зона Жм, етажност до 3 ет., Н до 10 м, плътност до 60 %, озеленяване мин. 40 %, Кинт 1.2.

Документът е приложен като прикачен файл.

Преглед


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
133 results