En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Съобщение

06 декември 2019 15:05 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че "Берже Тракия" ЕООД е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)-"Дестилерия за етерично маслени култури" в ПИ 299011 - УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на с. Старосел, местост "Кошовица", община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 06.12.2019г. до 20.12.2019г. включителнов Общинска администрация гр. Хисаря.

  ---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

03 декември 2019 09:40 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издадено РЕШЕНИЕ № РР - 3705/26.11.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 31520042/09.06.2008г., продължено с решение № РР - 1978/02.07.2014г., издадени от БДИБР. 
 
Титуляр на резрешителното - "МИЗ" ООД, ЕИК 115181290, със седалище и адрес на управление гр. Брезово, Стопански двор № 10, община Брезово, област Пловдив,
Обект - "Ферма за отглеждане на подрастващи патки",
Цел или цели на ползване на водата - "Водоснабдяване за други цели" (хигиенизиране на външни и вътрешни площадки) и водоснабдяване за животновъдство",
Подземно водно тяло - BG3G000000Q13 "Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина", чрез един брой тръбен кладенец, разположен на територията на парцел № 16 от квартал № 721, м. "Бялата глина", по плана на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив,
Разпределение на годишния обем на различните цели на ползване на водата - "Денонощно: Водоснабдяване за други цели (хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 1 куб. м. ; 
 Годишно: Водоснабдяване за други цели (Хигиенизиране на вътрешни и външни площадки) - до 768
 куб. м.;
Водоснабдяване за животновъдство - 15000 куб. м.;"
Разрешен минимален годишен воден обем: Qмин. = 15768,0 куб. м./г.
 
Решението може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от дъобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - гр. Пловдив. 
 
-------------------------------------------------------------
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 
 

Преглед


Съобщение

21 ноември 2019 17:08 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „АРКАДИЯ АГРО” ООД за „Изграждане на свинеферма” в ПИ 039036, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039063, ПИ 039054, местност „Стопански двор”, село Беловица, общ. Хисаря.. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.


Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 21.11.2019 г. до 05.12.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

----------------------------------------------- 

Съобщението и информация по Приложетние № 2 От НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

14 ноември 2019 11:11 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Ремонт, оборудване и обзавеждане на "Дом на традициите" в село Старо Железаре, Община Хисаря".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включитлено в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

СЪобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

14 ноември 2019 11:01 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): "Изграждане на сух фонтан в парк "Момина баня"  гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателен кът на открито".

Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 13.11.2019г. до 27.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

13 ноември 2019 17:13 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.2019г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 г. на името на „ВИС СТРОЙ 1” ЕООД, ЕИК 203338393, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Шести Септември” № 152А, ет. 2, офис 210Б.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 ---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

12 ноември 2019 10:41 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РЕШЕНИЕ № РР – 3652/12.09.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително № 01610210/24.07.2009г. за водовземане от минерална вода, издадено от Министъра на околната следа и водите

·                Титуляр на разрешителното – „СБР-НК” ЕАД,

·                Седалище и адрес на управление – гр. София, район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 54, община Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 130344823,

·                Цел на ползването – „Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация”,

·                Водно тяло/Воден обект – Находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Парилки”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „I-во Нефрологично отделение” на територията на УПИ III- Балнеосанаториум на ЦСПС от кв.91а по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив.

 

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     

 

---------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

   

Преглед


Съобщение

12 ноември 2019 10:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ бр. 53/2012 год., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 81/15.10.219г./, община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г. на „ГАП-07” ЕООД, ЕИК 160100839, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Марица, село Войводиново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 Б.

 Изменения и/или допълнения на Решение № 09-ДО-1122-00/26.10.2017г.  са описани в приложено Решение № 09-ДО-1122-01/29.10.2019г.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

 ---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF.

Преглед


Съобщение

12 ноември 2019 09:19 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Берже Тракия” ЕООД за „Дестилерия за етерично маслени култури” в ПИ 299011- УПИ 299009, производствена и складова дейност и обществено обслужващи дейности в землището на село Старосел, местност „Кошовица”, община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 12.11.2019 г. до 26.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

Преглед


Съобщение

12 ноември 2019 09:15 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект на името на „ДАМВАЛ-ГРУП” ООД.

1.      Цел на заявеното използване на водите: Аквакултури и свързаните с тях дейности

2.      Системите или съоръжения, чрез които ще се реализира използването: Не се предвижда изграждане на съоръжения за аквакултури

3.      Място на използване на водите, местността, административно-териториална единица, код по единния класификатор: Изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник в землище на село Любен, община Съединение, ЕКАТТЕ 44481, имот № 00006 и село Паничери, община Хисаря, ЕКАТТЕ 55378, имот № 040390

4.      Проектни параметри на използването: Предвижда се използването на изравнител Пясъчник, част от водностопанска система Пясъчник с цел поликултурно зарибяване с шаран, толстолоб, европейски сом и бял амур и очакван лимит на производството до 40 тона/годишно.

Съгласно разпоредбите на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, заинтересованите лица могат да  възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Писмени предложение и/или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите” град София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22.

 

--------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

 

Преглед


Съобщение

22 октомври 2019 14:49 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ДОНАТЕКС И КО” ЕООД за „Водопровод за непитейни нужди за захранване с минерална вода на ПИ 77270.139.5 по КВС на град Хисаря, от сондаж и оборудване на помпена станция към каптиран естествен извор в „Банчето-Миромир” в ПИ 003730 и 184008 по КВС на град Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 22.10.2019 г. до 05.11.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението е качено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

18 октомври 2019 11:14 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от "АРКАДИЯ АГРО" ООД, за "Изграждане на свинеферма" в ПИ 039063, ПИ 039050, ПИ 039051, ПИ 039052, ПИ 039063, ПИ 039054, местност "Стопански двор", село Беловица, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

  Заинтересованите лица могат за изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 18.10.2019 г. до 01.11.2019 г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря

 -----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

08 октомври 2019 16:26 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание: чл. 76, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ бр. 53/2012 год., община Хисаря информира населението за издадено от РИОСВ – Пловдив ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ на Решение № 09-ДО-1089-03/24.09.2019 г. на „ВИС СТРОЙ 1” ЕООД, ЕИК 203338393, седалище и адрес на управление: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, р-н „Централен”, бул. „Шести Септември” № 152А, ет. 2, офис 210Б.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Преглед


Съобщение

08 октомври 2019 16:17 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено  РАЗРЕШИТЕЛНО № 31520831/13.09.2019г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който се предвижда да се изгради на територията на ПИ № 047112, в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с разрешена цел на водовземане  - Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

·                Титуляр на разрешителното: „ДОЧЕВ АГРО” ООД,

·                Адрес на физическото лице или Седалище и адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец: с. Ягодово, м-ст Източен бейкър – база Агродрип, община Родопи, област Пловдив,

·                Единен граждански номер/Единен идентификационен код: 115 566 254,

·                 Цел (цели) водовземането: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури,

·                Воден обект (наименование на водоносния хоризонт): Квартерен водоносен хоризонт

·                Код и наименование на водното тяло: BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”,

·                Административно-териториална единица: Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ – 68967,

·                Водовземно(и) съоръжение(я): Тръбен кладенец ТК

Разрешителното подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Пловдив.

Преглед


Съобщение програма ВЕИ

13 септември 2019 11:43 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Проект

 ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2019 – 2029 ГОДИНА

 

Преглед


Съобщение

10 септември 2019 10:36 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „Енерголес Консулт” ЕООД: „Оборно-пасищно отглеждане до 200 броя коне-пасищно и 120 броя коне оборно” в ПИ 010003, село Кръстевич, община Хисаря.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 09.09.2019 г. до 22.09.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

19 август 2019 09:30 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от Васил Илиев, с адрес град Панагюрище, ул. „Марин Шишков” № 9А за „Производство на млечни продукти” в имот № 075005,  местност „Излата”, землище с. Мало Крушево, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.08.2019 г. до 28.08.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

15 август 2019 11:34 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Възстановяване на фонтан в парк "Момина баня" в гр. Хисаря и оформяне на информационно-опознавателeн кът на открито”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 14.08.2019 г. до 28.08.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

09 юли 2019 11:02 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Решение № РР – 3569/24.06.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 01610218/24.07.2009г., за водовземане от минерални води, издадено от Министъра на околната среда и водите:

·                Титуляр на разрешителното – „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 57, район студентски, гр. София, общ. Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 831493848

·                Цел на ползването – „За всички други цели”,

·                Водно тяло/Воден обект – находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Чаир баня”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „Здравно-възстановителна база на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД.

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     
     
-------------------------------------------------------------
Съобщениeто е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

08 юли 2019 09:34 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадево Разрешително № 8 от 03.07.2019г. за водовземане от минерлана вода  на името на "ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ЕАД, град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 36.

 Настоящето Разрешително подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

-----------------------------------------------------------------

Разрешителното е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
217 results