En_flag

:: НАЧАЛО :: Преглед на обявите

Съобщение

09 юли 2019 11:02 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Решение № РР – 3569/24.06.2019г. за продължаване срока на действие на разрешително№ 01610218/24.07.2009г., за водовземане от минерални води, издадено от Министъра на околната среда и водите:

·                Титуляр на разрешителното – „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 57, район студентски, гр. София, общ. Столична, област София,

·                Единен идентификационен номер – 831493848

·                Цел на ползването – „За всички други цели”,

·                Водно тяло/Воден обект – находище „Хисаря” -  № 93 от Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 ЗВ, КЕИ „Чаир баня”, гр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив,

·                Обект на водоснабдяването – „Здравно-възстановителна база на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД.

Решението може да се оспори по реда на административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите страни чрез Директора на БДИБР пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – гр. Пловдив.     
     
-------------------------------------------------------------
Съобщениeто е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

08 юли 2019 09:34 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Общинска администрация град Хисаря уведомява населението за издадево Разрешително № 8 от 03.07.2019г. за водовземане от минерлана вода  на името на "ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ЕАД, град Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 36.

 Настоящето Разрешително подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в четиринадесет дневен срок от съобщаването му.

-----------------------------------------------------------------

Разрешителното е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

05 юли 2019 16:26 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

 

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на  провинция „Тракия” на балнеолечението в римската империя“.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 05.07.2019 г. до 19.07.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

 

-------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

28 юни 2019 13:49 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от Васил Илиев, с адрес град Панагюрище, ул. „Марин Шишков” № 9А за „Производство на пчелни продукти” в имот № 075005, землище с. Мало Крушево, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------------------------------

Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

18 юни 2019 08:43 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно намерение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС): „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Туристически информационен център в гр. Хисаря”.

Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 17.06.2019 г. до 01.07.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-----------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

 

Преглед


Съобщение

10 май 2019 17:24 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА , относно ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХИСАРЯ. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Становището може да бъде обжалвано чрез РИОСВ Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в 14 –дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Дата на съобщаване 10.05.2019г.

Общинска администрация град Хисаря

-----------------------------------------------------------------

Съобщението и становище за екологична оценка са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

03 май 2019 16:33 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, за инвестиционно предложение за "Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Уведомление 32-00-55 от 2019 г.

30 април 2019 17:04 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Съобщение № 08-00-116 от 30.04.2019 г. Във връзка с чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ХИСАРЯ, с адрес град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 за „Проектиране  на реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня – гр. Хисаря, Община Хисаря”, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Информацията е налична като прикачен файл.

Преглед


Уведомление 32-00-54 от 2019 г.

30 април 2019 17:01 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Съобщение № 08-00-115 от 30.04.2019 г. Във връзка с чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ХИСАРЯ, с адрес град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 за „Изработване на технически паркоустройствен проект на градски парк „Момина баня ” в гр. Хисаря”, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Информацията е налична като прикачен файл.

Преглед


Уведомление 32-00-53 от 2019 г.

30 април 2019 16:57 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , инж. Д. Кьорлинска,

Съобщение № 08-00-114 от 30.04.2019 г. Във връзка с чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ХИСАРЯ, с адрес град Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14 за „Проектиране на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за улично осветление на град Хисаря”, ЕКАТТЕ 77270, Община Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Информацията е налична като прикачен файл.

Преглед


Съобщение

16 април 2019 11:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 6 ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че е представила информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС)- от Атанас Иванов Камбурски, с адрес град Хисаря, ул. „Пеньо Пенев” № 20 за „Експлоатация на кравеферма за отглеждане на 40 броямлечни крави” в ПИ 001170 в землище на град Хисаря с ЕКАТТЕ 77270, община Хисаря”. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 16.04.2019 г. до 30.04.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

---------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

21 март 2019 10:14 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , отдел "ЕПСДООС",

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС)  Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, че „ РОВЕН ГРУП” ЕООД, адрес: бул. „Джеймс Баучер” № 60-64, гр. София, общ. Столична, обл. София-град е  представил информация по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) по инвестиционно намерение с Вх. № 26-00-100/23.01.2019 г. - „Извършване на дейности  с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци„ в УПИ III-060002, местност „Алван дере” по КВС землище с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, която е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтерисованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 29.01.2019г. до 12.02.2019г. включително в Общинска адимистрация гр. Хисаря.

Преглед


Съобщение

18 март 2019 09:42 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение  от Атанас Иванов Камбурски, с адрес град Хисаря, ул. "Пеньо Пенев" № 20 за "Кравеферма за отглеждане на Крави за мляко в ПИ 001170 в землище на град Хисаря 77270, община Хисаря". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


Съобщение

18 март 2019 08:55 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната дреда (ЗООС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение от "Сиенит Инвест" АД, с адрес град Пловдив, ул. "инж. Асен Йорданов" № 7 за "Промяна на предназначението на ПИ 065410, в местност "Сивия геран - 03" по плана на землище град Хисаря, област Пловдив, във Ваканционно селище и СПА". Информацията е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Преглед


Съобщение

12 февруари 2019 14:12 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

На основание чл. 17, ал. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), относно проведено обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител "ДИ ЕЙ ЖИ" ЕООД състояло се на 31.01.2019г.

Преглед


Съобщение

12 февруари 2019 14:04 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

  Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170653/03.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Рехабилитация и ремонт на мост на път 2364/Път III-606, Беловица, Любен – Мало Крушево),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA500R120„река Калаващица до язовир Пясъчник”, Воден обект – Дере в землището на с. Крушево,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Мало Крушево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 46 752.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.                                                                      

Преглед


Съобщение

07 февруари 2019 09:54 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( НУРИОВОС), Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението, за инвестиционно предложение по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата  за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) от „ПЛОВДИВ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ” ЕАД за „ Водовземане от минерална вода, чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 1 от находище на минерални води „Красново” № 37 по приложение № 2 към, чл. 14, т. 2 от ЗВ, стопанисвано от Община Хисаря”, водовземането от минерални води е за допълнително водоснабдяване на съществуващ обект – бивш Балнеосанаториум на трудещи се селяни, разположен в УПИ-I, кв.2 по плана на Красновски бани, общ. Хисаря. Информацията е качена на официалния сайт  на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.

Заинтересованите лица могат да изразят становище по представената информация в 14-дневен срок от 07.02.2019 г. до 19.02.2019г. включително в Общинска администрация гр. Хисаря.

-------------------------------------------

Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

04 февруари 2019 14:37 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите), чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, който ще бъде изграден на територията на ПИ № 047112, в землището на с. Старо Железаре, община Хисаря, област Пловдив, с цел на заявеното водовземане „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури”.

·                Обект – „Лозя в землището на с. Старо Железаре”,

·                Цел на заявеното водовземане – Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури,

·                Водно тяло /поземлен воден обект/, в което се предвижда вoдовземане – BG3G00000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”,

·                Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането – Един тръбен кладенец (ТК),

·                Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията – Един тръбен кладенец, разположен на територията на ПИ № 047112 в землището на с. Старо Железаре, общ. Хисаря, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ – 68967,

·                Параметри на разрешеното водовземане – Q ср.ден = 0,53л/сек., Q макс. = 1,2л/сек., Sмакс.доп. = 4,02м.

·                Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите – Спазване на предвидената конструкция на тръбния кладенец; Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за резрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

----------------------------------------------------------

Съобщението за публично обявяване е прикачено във файл с формат PDF. 

Преглед


Съобщение

04 февруари 2019 14:20 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтересованите лица и населението за издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 32170654/04.12.2018г. на Директора на БДИБР с параметри:

·                Титуляр на разрешителното - ОБЩИНА ХИСАРЯ,

·                Седалище и адрес на управление - бул. „Генерал Гурко” № 14, гр. Хисаря,

·                Единен идентификационен номер – 000471671

·                Цел на ползването – „Реконструкция на съществуващи съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” (обект: Реконструкция на мост на път PDV 2362/Път III-64, Хисаря – Дуванлий),

·                Водно тяло/Воден обект – Водно тяло с код BGMA400R085 – „река Каварджиклийка от язовир Синята река до устие”, Воден обект – река Каварджиклийка,

·                Административно териториална единица – Землище на с. Черничево, община Хисаря, област Пловдив, ЕКАТТЕ – 81 030.

Настоящето Разрешително може да се оспори по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-зневен срок чрез Директора на БДИБР по административен ред пред Министъра на околната среда и водите или по съдебен ред пред Административен съд – гр. Пловдив.   

-----------------------------------------------------------

Съобщението и Разрешително № 32170654/04.12.2018г. са прикачени във файл с формат PDF. 

                                                                  

Преглед


Съобщение

30 януари 2019 09:50 , СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ХИСАРЯ , Община Хисаря,

Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Общинска администрация гр. Хисаря уведомява заинтерисованите лица и населението, че "РОВЕН ГРУП" ЕООД, адрес: бул. "Джеймс Баучер" № 60-64, гр. София, общ. Столична, обл. София-град е представил информация по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) по инвестиционно намерение с Вх. № 26-00-100/23.01.2019г. - "Извършване на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци" в УПИ III-060002, месност "Алван дере" по КВС землище с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив, която е качена на официалния сайт на община Хисаря и на информационното табло в общинска администрация гр. Хисаря.
 
-----------------------------------------------------------------
 
Съобщението и информация по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС са прикачени във файл с формат PDF. 

Преглед


First Previous 1 2 3 4 5 Next Last
199 results